Projekt UnionMigrantNet in mesta skupaj za vključevanje

Opis projekta

Projekt UMN, ki naslavlja vključevanje državljanov tretjih držav, s poudarkom vključevanja na trg dela, se bo izvajal v obdobju od 01. 12. 2019 do 28. 2. 2023. Na podlagi že obstoječe evropske mreže sindikatov, ki nudijo storitve državljanom tretjih držav, si bo projekt prizadeval za krepitev mreže s spodbujanjem partnerstev z lokalnimi oblastmi, ki so ključni akterji pri sprejemanju in integraciji državljanov tretjih držav.

Projekt je zasnovan na treh glavnih stebrih:

 • Nacionalne integracijske dejavnosti, pri katerih bodo člani UMN in lokalne oblasti izvajali ciljno usmerjene ukrepe za spodbujanje vključevanja državljanov tretjih držav na trg dela. Dejavnosti nacionalnega povezovanja bodo temeljile na posebnih potrebah skupnosti državljanov tretjih držav in lokalnega okolja.
 • Programi vzajemnega učenja (MLP). Opravljene bodo študijske izmenjave med lokalnimi oblastmi in člani UMN, partnerji projekta v petih državah EU, z namenom pridobivanja znanj o tem, kako zagotoviti pomoč, informacije in usposabljanje priseljencev. Kjer je to mogoče, bi bili MLP še naprej formalizirani s podpisom dolgoročnih partnerskih sporazumov s strani članov UMN in lokalnih oblasti, ki sodelujejo v izmenjavah.
 • Posodobitev portala UMN za nemoten dostop državljanov tretjih držav, z izboljšanjem spletnega dostopa do struktur UMN in izboljšanjem digitalnega omrežja kontaktnih točk in lokalnih oblasti. Poleg tega bodo razvita nova orodja IT za izboljšanje izmenjave informacij med operaterji kontaktnih točk in lokalnimi organi ter vidnost UMN v družbenih medijih. Portal UMN bo olajšal širjenje znanja in izkušenj ter (najboljših) praks v omrežju in zunaj njega.
 • Organizirani bodo različni mednarodni dogodki, in sicer mrežne konference in končne (lokalne) diseminacijske konference.

Partnerstvo projekta

V projektu, ki je sofinanciran v okviru evropskega programa AMIF (Sklad za azil, migracije in vključevanje), sodeluje 20 partnerjev, od tega formalno 8 občin iz 5 držav: Belgije (mesto Liege), Bolgarije (mesti Sofija in Dolna Malina), Grčije (mesto Atene), Italije (mesta Milano, Pordenone in Trst) ter Slovenije (mesto Ljubljana). Vodilni partner v projektu je Evropska konfederacija sindikatov (ETUC – European Trade Union Confederation), poleg Mestne občine Ljubljana pa sta slovenska partnerja v projektu še Neodvisni sindikat delavcev Slovenije, ki je lokalni koordinator in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Partnerstvo projekta je sestavljeno iz izkušenih mest / akterjev na lokalni ravni, ki ponujajo več integracijskih storitev in mest / akterjev na lokalni ravni z malo ali brez izkušenj, ki pa so pripravljeni okrepiti svoje delovanje ter se učiti s strani tistih, ki že uspešno izvajajo posamezne ukrepe vključevanja. Posebna skrb bo zato namenjena izmenjavi in prenosu izkušenj in znanja med partnerskimi mesti, pri čemer bo Slovenija študijske obiske izvedla z Italijo.

Vrednost projekta

Projekt UMN je sofinanciran v okviru programa AMIF (Sklad za azil, migracije in integracijo za obdobje 2014-2020) in 2. posebnega cilja »Vključevanje in zakonite migracije«. Skupna vrednost projekta za vse partnerje je 1.491.602,47 EUR. Upravičeni stroški sofinanciranja v projektu za MOL so v višini 10.486 EUR, delež sofinanciranja EU iz Sklada za azil, migracije in vključevanje je 90 % (EU sofinancira stroške projekta za MOL v višini 9.437,40 EUR).

Cilji projekta v Sloveniji

Cilji projekta v okviru delovnega sklopa »Integracija delovne sile v Sloveniji na trg dela« vključujejo:

 • povezavo lokalnih organov, državnih institucij in drugih ključnih akterjev na trgu dela za  določanje pogojev vzpostavitve strukture »vse na enem mestu«,
 • izvedbo interaktivnih delavnic, prilagojenih migrantom, ki ne razumejo slovenščine in  slabo govorijo angleško (izvedena bodo usposabljanja v Ljubljani, Mariboru, Postojni in Logatcu),
 • izdelavo raziskave o možnostih zaposlovanja državljanov tretjih držav in zaščite delavcev migrantov za preprečevanje delovne eksploatacije,
 • vzpostavitev informacijsko točke v Ljubljani,
 • nacionalni strokovni sestanek,
 • izvedbo študijskih obiskov (izmenjava in prenos izkušenj in znanja med dvema mestoma, pri čemer bo Slovenija študijske obiske izvedla z Italijo).
 • izdelavo vodnika o delovnih pravicah v Sloveniji in
 • izvedbo končne diseminacijske konference v Ljubljani.

Portal UMN

Prednostni nalogi akcijskega načrta EU za vključevanje in Evropskega partnerstva za vključevanje sta omogočiti državljanom tretjih držav dostop do informacij in nasvetov za izboljšanje njihovega sodelovanja na trgu dela. UnionMigrantNet (UMN) je evropska mreža, ki jo trenutno sestavljajo sindikati, združenja migrantov in podjetja socialne ekonomije. Mreža brezplačno ponuja storitve državljanom tretjih držav, da bi spodbudila njihovo polno vključevanje tako na trg dela kot v družbo. UMN je bil glavni rezultat projekta »Pomoč za integracijo - A4I«, ki ga je sofinanciral Evropski sklad za integracijo Evropske skupnosti. UMN je največja mreža EU, pod vodstvom ETUC, ki ponuja storitve, posebej naslovljene na migrante v Evropi.

Od ustanovitve leta 2013 ima UMN že 56 spletnih kontaktnih točk v 14 evropskih državah, ki dajejo informacije in nasvete državljanom tretjih držav na različnih področjih: obvešča jih o njihovih pravicah in dolžnostih, da vstopijo na trg dela, o pravicah iz dela in delovnih pogojih, o priznavanju veščin in kvalifikacij kot tudi o informacijah pred odhodom. Portal UMN omogoča, da imajo državljani tretjih držav na spletu dostop do takšnih storitev ter kontaktnim točkam omogoča izmenjavo informacij, vprašanj in najboljših praks.

O programu AMIF (Sklad za azil, migracije in integracijo)

Splošni cilj Sklada za azil, migracije in integracijo je prispevati k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov ter izvajanju, razvoju in krepitvi skupne evropske politike na področju azila in zaščite ter skupne politike priseljevanja, pri čemer so dosledno upoštevane pravice in načela Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Program obsega štiri posebne cilje:

 1. »Azil«, ki je usmerjen v učinkovito izvajanje skupnega evropskega azilnega sistema;
 2. »Vključevanje / zakonite migracije«, ki obravnava državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo na ozemlju Evropske unije in njihovo vključevanje v družbo na kulturnem, gospodarskem in socialnem področju;
 3. »Vračanje«, ki zadeva del migracijske politike, ki se nanaša na državljane tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na ozemlju Evropske unije;
 4. »Solidarnost«, ki zagotavlja, da države Evropske unije, ki so jih najbolj prizadele migracije in azilni tokovi, lahko računajo na solidarnost drugih držav Evropske unije.