Direktorica Mestne uprave MOL

Jožka Hegler se je rodila 14. aprila 1953 v Novem mestu. Po gimnaziji v Trbovljah je leta 1978 diplomirala na Fakulteti za arhitekturo Univerze Ljubljana z nalogo »Racionalno, vendar humano stanovanje«. 

Pripravništvo je opravila v razvojnem oddelku GP Vegrad, predvsem na področju težkomontažne gradnje. Svojo karierno pot je nadaljevala v Gradbenem centru Slovenije pri snovanju za javnost odprte razstavno informacijske dejavnosti. V tem času je imela skupaj s stanovskimi kolegi veliko strokovnih razprav s področja standardizacije stanovanjske gradnje. Konec leta 1985 se je zaposlila v javni upravi, in sicer v Komiteju za urejanje prostora v Občini Ljubljana Center. Največ je delala na področju izdajanja gradbenih dovoljenj. Zadnje leto pred reorganizacijo lokalne samouprave je bila sekretarka za urejanje prostora in članica Izvršnega sveta Občine Ljubljana Center za to področje, kamor so poleg prostora sodili še komunalna infrastruktura, stanovanja in denacionalizacija zemljišč, stavb in stanovanj. Nato je bila dobra tri leta državna podsekretarka na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, zadolžena za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala ter usklajevanje industrijskih tehničnih predpisov s pravnim redom držav Evropske skupnosti. V njeno delovno področje je sodila tudi implementacija procesov javnega naročanja in javno zasebnih partnerstev v naš pravni red. V tem času je ne le spoznala procese nastajanja regulative, temveč tudi vse pomembnejše gospodarske subjekte s tega področja in njihove strokovne asociacije.

Leta 1996 je v Carigradu vodila gospodarsko delegacijo ob II. konferenci OZN o človekovih naseljih in svetovnem zboru mest in lokalnih uprav z dvema glavnima temama: "Ustrezno stanovanje za vse" in "Trajnostni razvoj človekovih naselij v urbanizirajočem se svetu".

Leta 1998 je bila imenovana za direktorico Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin, hkrati pa je, do 1. julija 2002, opravljala delo pooblaščene vodje Oddelka za stanovanjsko gospodarstvo Mestne občine Ljubljana. Z začetkom julija 2002 pa sta bili ti dve organizacijski obliki stanovanjskega gospodarstva v skladu z Zakonom o javnih skladih preoblikovani v Javni stanovanjski sklad MOL. 26. maja 2003 in ponovno 21. maja 2007 jo je Mestni svet MOL imenoval za direktorico Javnega stanovanjskega sklada MOL. Ta dela in naloge je opravljala do 30. septembra 2012.

S 1. oktobrom 2012 je postala direktorica Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Za to delovno mesto se je odločila zaradi odlične ekipe župana Zorana Jankovića in ker je prepričana, da Mestna uprava MOL lahko postane še boljši servis ne le meščanom in meščankam temveč tudi vsem obiskovalcem najlepšega mesta na svetu.

Od ustanovitve leta 2000 je bila podpredsednica, od leta 2004 do ukinitve 2011 pa predsednica Stanovanjske zbornice Slovenije. Pred tem je bila članica Upravnega odbora Združenja za nepremičnine pri Gospodarski zbornici Slovenije, katerega sekcija so bili stanovanjski skladi do ustanovitve samostojne zbornice. Do februarja 2006 je bila članica Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Kot predstavnica Stanovanjske zbornice Slovenije in Skupnosti občin Slovenije je bila članica vseh nacionalnih stanovanjskih svetov, razen pri aktualnem ministrstvu.

V preteklosti je bila članica nadzornih svetov oz. upravnih odborov v Salonitu Anhovo d.d., Ingradu VNG Celje, Zavodu za gradbeništvo Slovenije, Gradbenem inštitutu ZRMK d.d., Združenju za gradbeništvo in IGM ter Združenju za inženiring pri GZS. Še vedno je predsednica strokovnega sveta vsakoletnega gradbenega sejma Megra v Gornji Radgoni. Leta 2007 je prejela priznanje za dolgoletno delo pri organizaciji sejma Megra. Do leta 2003, ko je prosila za razrešitev, je bila članica strokovnega sveta za Znak kakovosti v gradbeništvu in članica skupine za izvedbo projekta Znak tehnične kakovosti za stanovanja. Za strokovno in prizadevno delo je prejela priznanje ZRMK. Vse od ustanovitve je članica uredniškega odbora revije Gradbenik. Od leta 2009 je predsednica strokovnega sosveta za graditev pri SURS.

Z organizacijo in strokovnimi prispevki sodeluje na posvetih s stanovanjskega področja. Ob 20. jubilejnem posvetu o poslovanju z nepremičninami ji je GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami podelila priznanje.