Služba za notranjo revizijo

Služba za notranjo revizijo zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja in kontrol ter svetovanje županu in je samostojna, neodvisna organizacijska enota mestne uprave, podrejena neposredno županu. Vodja Službe za notranjo revizijo zagotavlja, da je župan seznanjen z ustreznostjo sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol, javni uslužbenci zaposleni v Službi za notranjo revizijo, pa so za zakonitost in kvaliteto svojega dela odgovorni neposredno županu.

Poglavitne naloge Službe za notranjo revizijo so:

  • svetovanje o obvladovanju tveganj, notranjih kontrolah in postopkih vodenja,
  • neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju MOL,
  • ocenjevanje spoštovanja razvojnih politik, načrtov, programov in postopkov, določenih v zakonih in drugih predpisih,
  • ocenjevanje tveganosti delovanja posameznih področij oziroma organizacijskih enot mestne uprave ter organizacij, katerih ustanoviteljica je MOL oziroma v katerih ima MOL delež ali sofinancira njihovo dejavnost,
  • priprava metodologije za delo notranje revizije, ki omogoča uvajanje sodobnih revizijskih metod in tehnik v prakso.