Inšpektorat

Naloge:

  • opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov MOL in drugih aktov, s katerimi MOL ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
  • vodi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
  • opravlja okoljsko nadzorstvo nad ravnanjem s komunalnimi odpadki,
  • sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov MOL,
  • vodi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.