Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu MOL

Gradivo za obravnavo na 34. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 28. 5. 2018

Na tej strani so predstavljena gradiva:

  • predlog sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN in 12/18 – DPN),

  • predlog sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr. in 12/18-DPN),

  • okoljsko poročilo k spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški in izvedbeni del,

  • stališča do pripomb, podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 24. 10. – 24. 11. 2017,

  • druga mnenja nosilcev urejanja prostora k predlogu.