Druga mnenja

Druga mnenja nosilcev urejanja prostora k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški in izvedbeni del:

Nosilci urejanja prostora:

 1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (za področje razvoja poselitve), Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
 2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (za področje kmetijstva), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
 3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
 4. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 100o Ljubljana
 5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode (za področje rabe in upravljanja z vodami), Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
 6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana (za področje ohranjanja narave), Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana
 7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino (za področje varstva kulturne dediščine), Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
 8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet (za področje cestnega in železniškega prometa), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
 9. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (za področje avtocest), Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
 10. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko (za področje trajnostne mobilnosti), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
 11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet (za področje zračnega in pomorskega prometa), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
 12. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (za področje rudarstva), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
 13. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (za področje energetike), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
 14. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (za področje zaščite in reševanja), Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
 15. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko (za področje obrambe), Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
 16. Ministrstvo za zdravje RS, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
 17. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve nasilja (za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč), Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana
 18. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve (za področje blagovnih rezerv), Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

  Drugi udeleženci:

 19. JP Elektro Ljubljana d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
 20. ELES, Elektro-Slovenija d. o. o., Hajdrihova ulica 2A, 1000 Ljubljana
 21. Plinovodi d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11 b, 1000 Ljubljana
 22. Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

  Celovita presoja vplivov na okolje:

 23. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana