Sofinanciranje programov iz evropskih sredstev

Prijave na razpise za sofinanciranje

Mestna občina Ljubljana (MOL), kamor poleg Mestne uprave (MU) prištevamo tudi vsa Javna podjetja (JP), Javne zavode (JZ), Javni stanovanjski sklad MOL (JSS MOL), Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Tehnološki park Ljubljana (TP Lj.), se prijavlja na razpise za sofinanciranje iz sredstev centraliziranih in decentraliziranih programov.

Med centralizirane programe prištevamo tiste, kjer se projektne prijave oddajajo neposredno na ustrezen direktorat Evropske komisije oziroma na druge ne-državne organe upravljanja. Med najpomembnejše centralizirane programe uvrščamo: Obzorje 2020, Urban Innovative Actions, URBACT, LIFE, Erasmus+, vse medregionalne, transnacionalne in čezmejne programe Interreg in druge. 

Med decentralizirane programe se uvrščajo tisti, kjer se finančna sredstva dodelijo preko decentraliziranih razpisov na državnem nivoju oziroma s strani pristojnih nacionalnih institucij – ministrstev, agencij in skladov.

Finančna perspektiva 2014-2020

V finančni perspektivi 2014-2020 MOL trenutno sodeluje v 27 centraliziranih projektih, ki so upravičeni do sredstev iz programov Obzorje 2020, COSME, Interreg (Srednja Evropa, Mediteran, Podonavje, Alpski prostor, Interreg Evropa, Slovenija-Avstrija), URBACT III in Erasmus (Erasmus+ in Erasmus za mlade podjetnike). Poleg tega MOL sodeluje še v drugih projektnih prijavah, ki so v fazi priprave ali pa so vloge zanje že bile uspešno oddane, vendar rezultati še niso znani. Ob tem naj poudarimo, da je konkurenca za pridobitev sredstev, predvsem iz centraliziranih programov, zelo velika, saj za ta sredstva poleg drugih evropskih mest, kandidirajo tudi vse evropske raziskovalne in izobraževalne inštitucije, javna podjetja, zavodi, neprofitne, nevladne in druge organizacije. Kot ilustracijo naj navedemo, da je samo Mesta uprava MOL v letu 2015 in 2016 uspešno oddala kar 56 projektnih prijav, vendar je bilo za sofinanciranje uspešnih zgolj pet.

V okviru decentraliziranih programov MOL trenutno sodeluje v 2 projektih - LAS Lokalna akcijska skupina in Regijska štipendijska shema Ljubljanske urbane regije. Med drugimi si  Mestna uprava MOL močno prizadeva za pridobitev evropskih sredstev v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN), ki je novost v tej finančni perspektivi, v kateri mora biti vsaj 5% sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) namenjenih razvoju mest. V mehanizmu CTN je za MOL predvideno sofinanciranje v višini 21,5 mio EUR iz ESRR, Kohezijskega sklada (KS) in proračuna Republike Slovenije.

Evropski projekti MOL (MU, JP, JZ, RRA LUR, TP Lj.) v finančni perspektivi 2014-2020 (projekti v izvajanju)

CENTRALIZIRANI PROGRAMI

AKRONIM PROJEKTA

EU PROGRAM

VREDNOST PROJEKTA ZA   MOL (v EUR)

VREDNOST SOFINANCIRANJA PROJEKTA IZ EU SREDSTEV (v EUR)

CLAiR-City

Obzorje 2020

64.415,00

63.625,00

SEED

Obzorje 2020

44.783,00

44.125,00

GeoPLASMA-CE

Interreg Srednja Evropa

81.950,00

69.658,00

Social Inclusion, Education and Urban Policy

Erasmus+

12.760,00

12.760,00

Job town 2 (1. faza)

URBACT III

5.700,00

3.990,00

AMIIGA

Interreg Srednja Evropa

167.425,78

142.311,91

PROLINE-CE 

Interreg Srednja Evropa

131.060,00

11.401,00

Gymnasium VI ERASMUS - Evropski program izmenjave podjetnikov

Erasmus for
Young Entrepreneurs

49.962,26

46.237,23

Gymnasium VI ERASMUS - Evropski program izmenjave podjetnikov

COSME

34.335,00

30.711,00

NEXT - Erasmus for young entrepreneurs

COSME

93.742,55

84.181,91

H2020 Innosup Young Innovative

Obzorje 2020

10.000,00

10.000,00

H2020 Innosup TransUP

Obzorje 2020

8.500,00

8.500,00

3D Central

CE

160.090,00

136.076,50

Chimera

Interreg Mediteran

210.922,00

179.283,70

Open Doors

Interreg Mediteran

99.400,00

84.490,00

ACCELERATOR

Mediteran Podonavje

196.405,00

166.944,25

SMART-MR

Interreg Evropa

115,003.00

97,752.55

CRE:HUB

Intereg Evrope

180.485,00

153.412,25

CREA

Obzorje 2020

114.501,05

114.501,05

InnoRenew CoE (1. faza)                       

Obzorje 2020

13.750,00

13.750,00

FORGET HERITAGE

Interreg Srednja Evropa

243.950,00

207.357,50

LinkingDanube

Interreg Podonavje

246.614,01

209.621,91

PERFECT

Interreg Evrope

235.086,00

199.823,10

AlpSib

Interreg Alpski prostor

130.000,00

110.500,00

InnoRenew CoE (2. faza)                    

Obzorje 2020

325.875,00

325.875,00

ROBUST

Obzorje 2020

82.312,50

82.312,50

Urban Diversity

Čezmejni program Slovenia Avstrija

105.000,00

89.250,00 

DECENTRALIZIRANI PROGRAMI

LAS Lokalna akcijska skupina

Izvajanje lokalnega razvoja - CLLD

398.942,00

398.942,00

Regijska štipendijska shema Ljubljanske urbane regije

ESS SKLAD in MDDSZ

583.280,00

135.079,20 

SKUPAJ

4.031.246,15

3.234.720,01

Evropski projekti MOL (MU, JP, JZ, JSS, RRA LUR, TP Lj.) v finančni perspektivi 2007-2013 (zaključeni projekti)

V finančni perspektivi 2007-2013 je MOL sodelovala v 72 evropskih projektih in skupaj iz centraliziranih ter decentraliziranih programov pridobila več kot 120 mio EUR sredstev. V spodnji tabeli izpostavljamo največje projekte, pod njo pa naštevamo še vse ostale.

PROJEKT

EU PROGRAM

PREJETA EU SREDSTVA
(v EUR)
do 31.12.2016

RCERO

Kohezijski sklad

77.571.940,11

Večnamenski nogometni stadion Stožice

Kohezijski sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport

5.924.434,80

Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani

Kohezijski sklad

5.186.134,75

Gimnastični center Ljubljana

ESRR

5.139.323,77

Energetske sanacije vrtcev in OŠ

Kohezijski sklad

2.438.044,53

Plečnikova hiša

ESRR

2.297.010,37

Ljubljana za zeleno mobilnost -ureditev brežin Gruberjevega kanala s postavitvijo pristanov

Kohezijski sklad

2.021.056,90

Muzej in prezentacija lutk (Ljubljanski grad)

ESRR

1.595.353,08

P+R Barje-prva faza

Kohezijski sklad

1.457.405,35

CIVITAS ELAN

7. okvirni program

1.292.639,11

Trg Republike

ESRR

1.220.683,99

Center urbanih kultur

ESRR in Norveški skladi

1.102.506,00

Drugi projekti:

 • Izgradnja Mrtvaškega mostu na Ljubljanici, Urejanje javne razsvetljave, Investicijsko vzdrževalna in gradbena dela v ZDL Enoti Bežigrad, P+R Dolgi most (Kohezijski sklad),
 • Rekreacija in izobraževanje ob Savi, Sava reka ki povezuje, Arheološki parki, Aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije Osrednja Slovenija, Strokovne podlage za urejanje javnega prometa v regiji, Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta, Portal neprometnih vsebin, Mreža P+R zbirnih središč v LUR, Regionalni center kreativne ekonomije, Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice (Evropski sklad za regionalni razvoj)
 • Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe ureditve Vaške učne točke in vrtca Pedenjped, Izvedba komasacije kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove v MOL (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja),
 • Regijska štipendijska shema Ljubljanske urbane regije, Podjetno v svet podjetništva (Evropski socialni sklad)
 • Civitas Mobilis, INNO-DEAL, CLUNET, CONNECT-2-IDEAS (6. okvirni program)
 • Noč raziskovalcev, BIKE INTERMODAL, PLACES, TURAS (7. okvirni program)
 • REBECEE, EI-EDUCATION, MERCX (Intelligent Energy for Europe)
 • SECOND CHANCE, UHI, CREATIVE CITIES, RAIL4SEE, Railhuc, PROINCOR (Interreg Srednja Evropa)
 • CCWaterS, CC-WARE, FIDIBE, PROFIS (Interreg Jugovzhodna Evropa)
 • CC Alps, RURBANCE, POLY5 (Interreg Alpski prostor)
 • ACCELMED, MED-KED (Interreg Mediteran)
 • EU 2020 going local, CATCH_MR (INTERREG IV C)
 • Gymnasium VII, HOB, m-commerce, Gymnasium VI, Exe PRIZE3 (Erasmus)
 • OPENMUSEUM, INTERINO, Business Region LK (Interreg Slovenija – Italija, Slovenija – Hrvaška in Slovenija - Avstrija),
 • Energetska oskrba Ljubljane (Evropska investicijska banka ELENA),
 • CIVINET (CIVITAS CAPITAL),
 • AFE INNOVNET (CIP-ICT-PSP)
 • INCOME (LIFE+)