14. seja Statutarno pravne komisije MS MOL

v Banketni dvorani, Mestne hiše, Mestni trg 1., 17. 9. 2020 / 14:45

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 13. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 15. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Mnenje Statutarno pravne komisije v zvezi s sklepom Odbora za lokalno samoupravo

  4. Razno

Zapisnik