3. seja Statutarno pravne komisije MS MOL

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 16. 5. 2019 / 15:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 2. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 4. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik