Svet za preventivo in vzgojo v prometu MOL

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana je bil ustanovljen na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 133/06 in 139/06) in 27. člena Statuta mesta Ljubljane (Ur. list RS, št. 26/01 in 28/01) na 4. seji Mestnega sveta, dne 26.3.2007, ko je bil sprejet Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Mandatna doba Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL traja štiri leta.

V Svet so bili imenovani predsednik in člani na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 133/06 in 139/06), 27. člena Statuta mesta Ljubljane (Ur. list RS, št. 26/01 in 28/01) in 3. člena Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Ur.l. RS št. 32/07).

Naloge, ki so opredeljene v Poslovniku sveta so naslednje:

 • Ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na ravni MOL.
 • Predlaga Mestnemu svetu MOL v sprejem programe za varnost prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje.
 • Koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na ravni MOL predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
 • Sodeluje z osnovnimi in srednjimi šolami ter vrtci na področju MOL (javni zavodi in ustanove).
 • Sodeluje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS in Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin v regiji.
 • Organizira akcije, razprave, strokovna predavanja, delavnice, razstave in predstavitve s področja varnosti cestnega prometa.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v skladu z nalogami ter s finančnimi zmožnostmi skrbi za:

 • usposabljanje otrok, mladostnikov, občanov, za njihovo varno vključevanje v cestni promet in sicer kot pešci, kolesarji, potniki in vozniki,
 • usposabljanje mentorjev prometne vzgoje (koordinatorjev) na osnovnih šolah,
 • odpravljanje nevarnosti v cestnem prometu, ki izvirajo iz hitrosti, alkohola, mamil,
 • svetovanje pri uporabi zaščitnih čelad, varnostnih pasov, otroških sedežev in opreme, koles in koles z motorjem,
 • umirjanje prometa na šolskih poteh,
 • uresničuje naloge v okviru rednih dejavnosti, preventivno vzgojnih akcij in drugih aktivnostih.