Pristojnosti mestnega sveta

 • sprejema statut, odloke in druge akte MOL,
 • sprejema prostorske plane, prostorske izvedbene akte in druge plane razvoja MOL,
 • na predlog župana sprejema proračun in zaključni račun proračuna MOL, 
 • na predlog župana določa organizacijo in delovno področje mestne uprave,
 • potrjuje mandate in ugotavlja predčasno prenehanje mandatov funkcionarjev, 
 • imenuje in razrešuje predsednike in člane komisij in odborov mestnega sveta, predsednika in člane nadzornega odbora ter predsednika in člane volilne komisije, 
 • nadzoruje delo župana, podžupana in mestne uprave glede izvrševanja odločitev mestnega sveta,
 • izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov, podjetij, skladov in drugih organizacij, če ni glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom, s tem statutom, ustanovitvenim ali drugim aktom mestnega sveta drugače določeno, 
 • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, 
 • sprejema letni načrt prodaje finančnega premoženja in načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL, lahko pa določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL pod določeno vrednostjo sprejme župan,
 • odloča o dolgoročnem zadolževanju MOL za investicije, 
 • daje soglasja k zadolževanju javnih podjetij, javnih zavodov in javnih skladov, katerih ustanovitelj je MOL, razen če je z aktom o ustanovitvi skupnega organa določeno drugače,
 • daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij, javnih zavodov in javnih skladov, katerih ustanovitelj je MOL, 
 • predpisuje način upravljanja in gospodarjenja s premoženjem MOL, 
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon, ta statut ali drug predpis, ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.