2. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 18. 2. 2019 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 1. redne in 1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2017 in projektov v izvajanju

 6. a) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2019
  b) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2019
  c) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 139/4, k. o. 1730 Moste

 7. b) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek
  a) Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. za leto 2019

 8. a) Predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2019
  b) Predlog Sklepa o določitvi višine grobnine v Mestni občini Ljubljana
  c) Predloga Akta o določitvi cen storitev 24-urne dežurne službe v Mestni občini Ljubljana

 9. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov

 10. Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra – na nepremičninah ID znak: parcela 1732 200/252, parcela 1732 200/255, parcela 1722 201/58, parcela 1732 668/7, parcela 1732 43/6, parcela 1732 200/175, parcela 1730 1214/15, parcela 1730 1214/24 in parcela 1730 1214/25

 11. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 12. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2019

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 13. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora JA-250

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 14. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 370 P+R Polje

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 15. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1. 2. 2019 do 31. 12. 2019 iz naslova povečanega obsega dela

 16. a) Predlog Sklepa o povečanje vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
  b) Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Zapisnik