30. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 18. 12. 2017 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 252 Stanovanjska soseska Brdo - del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 6. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. Predlog Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 8. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2018

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembi in dopolnitvi Statuta javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Osnutek Odloka o razglasitvi Vile Zlatica za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. Osnutek Odloka o dopolnitvah Odloka o razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik