31. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 29. 1. 2018 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama

 6. Predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2018

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 7. Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. za leto 2018

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu otrok v vrtec s predlogom za hitri postopek

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 9. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Kinodvor za leto 2016 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 10. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center za leto 2016 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 11. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 12. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 13. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 15. Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 16. Predlog Odredbe o določitvi območij za pešce

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 17. Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik