8. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 6. 7. 2015 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Umik točke iz dnevnega reda

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 Regentova (del)

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 256 Stara Šiška – del in 29 Celovška cesta (Dravlje – Center) – del

 8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 253 Stanovanjska zazidava Kašelj - del in 103 Kašelj – del

 9. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 253 Stanovanjska zazidava Kašelj in za del območja občinskega podrobnega prostorskega načrta 103 Kašelj (za prostorski enoti SE1 in SV1) s predlogom za hitri postopek

 10. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV. faza

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Sklepa o soglasju k spremembam Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 12. Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k ustanovitvi zavoda

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 13. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin

 15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima s predlogom za hitri postopek

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 16. Predlog Odredbe o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce

 17. Osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik