Četrtne skupnosti MOL

Četrtne skupnosti so pomembne pri sprejemanju odločitev v MOL

Na področju Mestne občine Ljubljana deluje 17 četrtnih skupnosti, ki z Mestnim svetom MOL sodelujejo pri sprejemanju odločitev povezanih z razvojem in delovanjem Mestne občine Ljubljana. 

Posamezne četrtne skupnosti sprejemajo predloge občanov oziroma prebivalcev svoje četrtnih skupnosti in jih posredujejo pristojnim organom MOL ter sodelujejo pri pripravi in izvedbi aktivnosti na področju četrtne skupnosti. 

Glavne naloge četrtnih skupnosti so:

 • obveščanje krajanov o zadevah, ki so pomembne za območje četrtne skupnosti, 
 • organiziranje kulturnih, športnih in drugih prireditev, 
 • izvajanje različnih programov s področja športa, kulture, sociale, urejanja in varstva okolja ter priprava plana malih del.

V okviru pristojnosti sveta četrtnih skupnosti je:

 • sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost (oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj),
 • sodelovanje z neprofitnimi organizacijami in ustanovami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture in socialnega varstva,
 • spremljanje problematik urejanja prometa na območju četrtne skupnosti,
 • obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
 • sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
 • sodelovanje četrtne skupnosti pri ureditvi in vzdrževanju javnih površin v četrtni skupnosti,
 • sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi programov na področju kulture in športa, razvijanje in spodbujanje družabnega, kulturnega in športnega življenja na območju četrtne skupnosti, sodelovanje z vrtci in šolami.

Predpisi vezani na delovanje četrtnih skupnosti v MOL:

 • Zakon o lokalni samoupravi,
 • Statut Mestne občine Ljubljana,
 • Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,
 • Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana,
 • Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana,
 • Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.