Zaščita, reševanje in civilna obramba

Skrbimo za varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami

Občutek varnosti je tesno povezan tudi z naravnimi pojavi, na katere težko vplivamo, lahko pa smo nanje pripravljeni ter se ob naravnih nesrečah odzovemo hitro, učinkovito in celostno. Glede na vedno pogostejše naravne ujme je področje za nas izjemnega pomena, zato v MOL aktivno deluje Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, profesionalna Gasilska brigada Ljubljana in civilna zaščita

S projekti in aktivnostmi, ki jih na tem področju izvajamo, si prizadevamo za:

 • čim višjo raven reševalnih storitev z najkrajšim možnim odzivnim časom
 • intervencijskih služb, ki so visoko usposobljene in kakovostno opremljene;
 • učinkovite preventivne ukrepe za večjo odpornost s ključnimi investicijskimi
 • projekti.

Usposabljamo in opremljamo intervencijske službe

Za zagotovitev ustrezne usposobljenosti intervencijskih služb je ključno izobraževanje, informiranje in ozaveščanje pripadnikov sil zaščite, reševanja in pomoči, ki se ga na leto povprečno udeleži 700 članov različnih sil zaščite, reševanja in pomoči Mestne občine Ljubljana in traja za vsakega posameznika okoli 45 dni. Poleg temeljnih usposabljanj, ki jih zagotovi država, imamo v Ljubljani razširjene programe, ki so na državni ravni nemalokrat pionirski (denimo interventna dela na višini, prva psihosocialna pomoč, reševanje na vodi in iz nje ipd.).

Od 2007-2017 smo za celotno javno gasilsko službo kupili 63 gasilskih vozil in zaščitno-reševalne opreme in za to iz sredstev požarnega sklada MOL namenili 7,2 milijona evrov. Za nakup osebne gasilske zaščitne opreme, gasilskega orodja in opreme, tudi za posredovanje v poplavah, neurjih, žledu, pa smo od leta 2007 namenili 6,1 milijona evrov.

8a
Svojo solidarnost dokazujemo tudi s pomočjo drugim mestom. Leta 2014 smo organizirali obširno akcijo za pomoč žrtvam katastrofalnih poplav v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem.

Izvajamo operativne naloge ob dejanskih nesrečah

Posredovanja obsegajo:

 • gašenje,
 • pomoč pri prometnih nesrečah,
 • črpanje vode,
 • reševanje domačih živali,
 • nujno medicinsko pomoč.

Poleg tega nudimo tudi:

 • začasno nastanitev,
 • psihosocialno pomoč,
 • oblačila,
 • obutev,
 • osnovne higienske in gospodinjske pripomočke,
 • informacije o postopkih pridobivanja vseh vrst pomoči,
 • pomoč pri zaščiti (prekrivanju) streh.

700.000 EUR smo v obdobju 2007-2017 namenili področju usposabljanj in ozaveščanja.

Izboljšujemo in povečujemo potresno varnost

Posebno pozornost namenjamo tudi raziskovanju potresne nevarnosti, ranljivosti stavb in ogroženosti ljudi in javnih storitev in v ta namen financiramo raziskave, ki omogočajo oblikovanje politik izboljševanja potresne odpornosti.  Povečevanje potresne odpornosti objektov je eden izmed temeljnih ukrepov za zmanjšanje posledic morebitnega rušilnega potresa. Za obnove osnovnih šol in njihovo potresno sanacijo smo od leta 2007 namenili 7,5 milijona evrov.

Povečujemo poplavno varnost

Čeprav je za urejanje vodotokov pristojna država, smo v Ljubljani za čim večjo varnost naših meščanov pripravili in uresničujemo načrt ukrepov za povečanje poplavne varnosti MOL 2013–2022.

Od leta 2007 smo za povečanje poplavne varnosti namenili več kot 14 milijonov evrov.  Po poplavah leta 2014 smo prebivalcem namenili 360.000 evrov finančnih pomoči.

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti so:

 • rekonstrukcija brvi in mostov (npr. Dolgi most, Mokrška brv, Opekarska cesta) v vrednosti 3 milijone evrov,
 • čiščenje in urejanje cestnih propustov in obcestnih jarkov, ki imajo vlogo odvodnih kanalov ob obilnih padavinah,
 • vzdrževanje odvodnjavanj,
 • odstranjevanje grmičevja in dreves za povečanje pretočnosti vodotokov in kanalov,
 • priprava strokovnega gradiva oz. študij za Občinski prostorski načrt.

Za še večjo poplavno varnost prebivalk in prebivalcev smo dokončali gradnjo zadrževalnika Brdnikova (vključno z zaporničnim delom), sanirali bomo brežine Koseškega bajerja, iztočni objekt zadrževalnika na Rakovniškem potoku, zgradili zapornice na Zgornjem in Spodnjem Galjevcu z mestoma za prečrpavanje, sanirali in očistili bomo pregrado nad naseljem v Zgornji Hrušici.

Z državo smo se uspešno dogovorili, da za večjo poplavno varnost Ljubljančank in Ljubljančanov v državnem proračunu namenja 33,5 milijonov evrov za sanacijo območja Malega grabna in Gradaščice. Pričakujemo, da se bodo dela na terenu začela v letu 2019.

rezerva2
Leta 2010 so nas prizadele tretje največje poplave v zgodovini Ljubljane (po letih 1926 in 1933). V nekoliko manjši meri so se te ponovile leta 2014, takrat nas je prizadel tudi žled.

Ozaveščamo in informiramo prebivalce

Z meščani redno komuniciramo tako preventivno kot tedaj, ko se nesreče že pripetijo, oblikujemo gradivo s preventivno vsebino (npr. zloženke »Nahajate se na poplavnem območju« in »Postavljanje protipoplavne zaščite«, spletna stran poplavljen.si ipd.).

Skrbimo za hitro in učinkovito komunikacijo

Ob večjih naravnih in drugih nesrečah je bistvenega pomena dobra komunikacija ter pregled nad stanjem na terenu, zato smo celovito preoblikovali informacijski komunikacijski sistem zaščite MOL. V sodelovanju z LTFE (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko) smo razvili aplikacijo 6inACTION, ki omogoča sledenje reševalnim skupinam in osebju na terenu in neposredno poročanje s terena v poveljniški štab. Z Inštitutom za vodarstvo smo razvili spletno orodje RAKI za urejanje baze podatkov o kadrih in opremi javnih služb in podjetij.

Vključujoča varnost za vse

Jeseni in pozimi leta 2015 smo na območju MOL skupaj s prostovoljnimi organizacijami vzpostavili tri nastanitvene centre s skupno kapaciteto 423 mest za namestitev migrantov. Vala migrantov v Ljubljani sicer nismo doživeli, kljub temu pa smo imeli prostore v stanju pripravljenosti vse do konca poletja 2016. S svojim znanjem, izkušnjami in prostovoljci smo aktivno pomagali v največjem regijskem nastanitvenem centru na Vrhniki, kjer je bilo vsakodnevno nastanjenih do 1100 oseb.

Raziskovalno delo in sodelovanje pri evropskih projektih

Na področju zaščite in reševanja sodelujemo tudi v mnogih evropskih projektih:

 • v projektu ANDROID (2012–2015) smo izboljšali raven izobraževanja na področju spoprijemanja z nesrečami,
 • v projektu ATHENA (2013–2016) smo se ukvarjali z uporabo družbenih omrežij ob nesrečah za potrebe reševalnih in drugih služb ter obveščanja prizadetih ljudi, ogroženih ljudi in splošne javnosti,
 • v projektu ICS URSZR (2017–2019, Incident Command System) sooblikujemo celovit model odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji.

Nova znanja, ki jih pridobivamo s sodelovanjem v evropskih projektih, delimo v strokovnih in znanstvenih člankih doma in v tujini ter tako aktivno prispevamo k razvoju stroke.

Podeljujemo nagrade civilne zaščite

V Ljubljani od leta 2002 podeljujemo nagrade civilne zaščite, s katerimi izrazimo hvaležnost do tistih, ki so s svojim delom, požrtvovalnostjo, znanjem in nesebičnostjo pomagali meščankam in meščanom Ljubljane ob nesrečah, ko je pomoč ljudem najbolj potrebna.