Največje pridobitve

Nakup stanovanjskih enot in prenove

Kupili smo večje število novih stanovanj na lokacijah Celovški dvori, Viška cesta in Cesta v Zgornji log ter dotrajan samski dom na Hladilniški poti. Na Pečinski smo zgradili 6 stanovanjskih enot.

Neprofitna stanovanja

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj je temeljna naloga lokalne skupnosti, zato smo povprečno vsake dve leti objavili javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Namenska najemna – oskrbovana stanovanja

Skrb za starejše je v Mestni občini Ljubljana zagotovljena tudi z možnostjo nakupa ali najema oskrbovanega stanovanja. Nakup oskrbovanih stanovanj zagotavljajo zasebni investitorji, najemna oskrbovana stanovanja z neprofitno najemnino pa Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Trenutno so najemna oskrbovana stanovanja v Trnovem, Dravljah in Murglah.

Stanovanjske enote za posebne skupine prebivalstva

Posebno skrb smo namenili pridobivanju stanovanjskih enot za posebne skupine prebivalstva. V ta namen smo zgradili hiše na Hradeckega cesti, Na Herši, na Pipanovi poti, na Vinčarjevi ulici (namenjena za skupnost oseb, obolelih za cerebralno paralizo, v sodelovanju z Zvezo društev Sonček) in na Vodnikovi 5, kjer smo obnovljeno stavbo namenili za bivanje 12 odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga.

Zagotavljanje bivalnih enot

Za socialno najbolj ogrožene osebe smo s prenovami zagotovili dodatne enote na lokacijah: Pipanova pot, Polje, Savska cesta, Cesta Dolomitskega odreda, Belokranjska ulica, Cesta 24. junija in Knobleharjeva ulica, kjer smo kupili dotrajan samski dom in ga celovito prenovili. Fond stanovanjskih bivalnih enot za socialno najšibkejše smo iz 113 (2007) povečali na 436 enot (2018). 

 

Odstranitev barakarskih naselij in nadomestne stanovanjske enote

Tomačevska-Koželjeva: odstranili smo barakarsko naselje in za preselitev stanovalcev zagotovili 98 nadomestnih stanovanjskih enot (2009–2017). Zaradi načrtovane preureditve območja (širitve pokopališča Žale) je fazno od leta 2009 potekala odstranitev barakarskega naselja Tomačevska-Koželjeva. Uporabnikom smo omogočili preselitev v nadomestno stanovanjsko enoto ali jim izplačali odškodnino – zagotovili smo 98 stanovanjskih enot in izplačali 15 odškodnin.

2bTomacevska Kozeljeva PREJ2 foto arhiv JSS MOL
PREJ

2c Tomacevska Kozeljeva POTEM foto arhiv JSS MOL
DANES

Skrbimo za ohranjanje najemnih razmerij

Izjemno uspešno izvajamo aktivnosti za preprečevanje odprtega brezdomstva, t. i. antideložacijsko dejavnost. Najemnikom, ki ne zmorejo plačevati stroškov stanovanja, omogočamo preselitev v manjše cenejše stanovanje, tistim, ki nezakonito zasedajo neprofitna najemna stanovanja, omogočamo ob rednem plačevanju stanovanjskih stroškov, da si v okviru desetih let zagotovijo drugo primerno stanovanje ali uspejo pridobiti naše neprofitno stanovanje, najemnikom v času pred deložacijo dodelimo bivalne enote. Nudimo tudi ustrezne pomoči in izplačujemo izredne pomoči. Pri tem sodelujemo z različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. V letu 2017 smo z društvom Kralji ulice z izvajanjem projekta Podpora pri ohranjanju nastanitve na več lokacijah zmanjšali število izpraznitev stanovanj in deložacij na samo 5 primerov.