Javni red, mir in varnost

Sodelujemo in povezujemo za večji občutek varnosti v mestu

Mestno redarstvo je pomemben člen in deležnik v skrbi za javno varnost na območju MOL in sicer tako na področju prometa kot tudi področju javnega reda in miru. Še posebno vlogo pa opravlja kot koordinator oz. vezni člen pri sodelovanju s policijo in ostalimi institucijami in deležniki na področju varnosti  na celotnem spektru splošne javne varnosti. Podlaga za delovanje mestnega redarstva je Zakon o občinskem redarstvu, sprejet decembra 2006, ki ureja pristojnosti občine za ustanovitev in organizacijo ter določitev delovnega področja in nalog občinskega oziroma mestnega redarstva, določa pogoje za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva, pooblastila, uniformo, označbe in opremo občinskih redarjev ter vsebino in način vodenja evidenc.

S sprejemom strateških aktov »Občinski program varnosti« leta 2008 in »Strategija v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva« leta 2011, ki ju je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana so bili postavljeni cilji in vrednote na področju javne varnosti in področje delovanja Mestnega redarstva tako v segmentu represivnega kot preventivnega dela.