Občinski program varnosti

Postavljeni cilji in vrednote na področju javne varnosti

S sprejemom strateških aktov »Občinski program varnosti« leta 2008 in »Strategija v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva« leta 2011, ki ju je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana so bili postavljeni cilji in vrednote na področju javne varnosti in področje delovanja Mestnega redarstva tako v segmentu represivnega kot preventivnega dela.

Občinski program varnosti je naravnan razvojno in obsega cilje, ki celovito urejajo oziroma zagotavljajo ustrezno stopnjo ter kvaliteto varnosti v MOL. Namen OPV MOL je torej dvigniti varnostno kulturo vseh, ki se kakor koli srečujejo z varnostnimi težavami in vprašanji, ki so v okviru svojih pristojnosti odgovorni za varnost v MOL. Obenem pa je cilj OPV MOL, da spodbuja vse, ki jim je MOL dom, poslovno, športno, kulturno ali drugačno središče, da aktivno prispevajo k varnosti in ne generirajo varnostnih tveganj, hkrati pa lahko pričakujejo kar najbolj varno okolje in prijetno bivanje.

Strategija v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva predstavlja model delovanja, ki je dolgoročen in interdisciplinaren. Izhaja iz dejstva, namena in ciljev, da preventivno delovanje predpostavlja sodelovanje in povezovanje (od meščanov posameznikov, do različnih organizacij ter državnih organov), ker potencialni varnostni izzivi pogosto presegajo pooblastila zgolj enega nosilca pooblastil. Gre za prepletanje represivnega in preventivnega dela, in uspeh pri zagotavljanju varnosti omogoča le enakopravno sodelovanje vseh deležnikov.

S ciljem uresničevanja strategije mesta in skozi prizmo SUDMR izhaja zavezanost Mestnega redarstva k modelu delovanja na operativni ravni s prepletanjem represivnega in preventivnega dela ter z veliko mero sodelovanja in povezovanja z vsemi, ki lahko pripomorejo k še večjemu občutku varnosti v mestu.