Ljubljana je šport

Bodimo aktivni, zdravi in zadovoljni

Šport je čedalje pomembnejša človekova dejavnost in del splošne kulture, ki pomembno bogati življenje posameznika in predstavlja prvino kakovosti življenja.

S svojimi pozitivnimi učinki in vzorniki motivira, vzgaja, vzbuja življenjsko radost, uči prenašati zmago in poraz, občutek spoštovanja do sebe in nasprotnika, spoštovanje pravil, disciplino in pridobivanje pozitivne samopodobe.

Še posebej za mlade je šport pogosto edini motivator za pridobitev občutka smotrnosti in veselja življenja.