Množični šport

Na področju množičnega športa v Mestni občini Ljubljana spodbujamo izvedbo programov z več pestre in kakovostnejše gibalno športne ponudbe v različnih športih na športnih objektih v lasti MOL oziroma objektih v javno zasebnem partnerstvu, še posebej pa v naravi. Poudarjajo se kvalitetni projekti, ki zagotavljajo trajnost do ljudi in do okolja.

Interesne športne dejavnosti za otroke, mladino in študente

Na področju interesnih dejavnosti za otroke in mladino želimo vsem otrokom, mladini in študentom ponuditi čim več kvalitetnih in cenovno dostopnih programov, ki bodo omogočali pridobivanje čim več različnih gibalnih izkušenj in seznanitev z različnimi športnimi panogami. V ospredju je gibanje za zdravje in zabavo, zlasti v naravi in ne selekcioniran trenažni proces s športnimi tekmovanji ... MOL finančno podpira številne programe na tem področju.

Odrasli in šport

Na področju športa odraslih spodbujamo ukvarjanje s športno rekreacijo. Z raznovrstnimi športnimi programi,  urejenimi športno rekreativnimi površinami in ustvarjanjem novih športnih površin omogočamo, da se vse več ljudi odloča za športno aktivno življenje ter zdrav odnos do svojega telesa. S programom športne rekreacije želimo v programe vključiti tudi tisti, ki do sedaj niso bili športno aktivni. MOL prav tako na področju športa odraslih finančno podpira športne vsebine. 

Športno rekreativni dogodki in prireditve za vse

S športno rekreativnimi prireditvami želimo dati Ljubljani športni utrip, ki ga prinesejo množične prireditve ter spodbuditi prebivalce k redni športni vadbi in pripravam na športno rekreativne prireditve. Hkrati pa veliki dogodki predstavljajo udejanjanje blagovne znamke »Ljubljana je šport«. Pri pripravi in izvajanju športno rekreativnih prireditev je zelo pomemben vidik upoštevanje načel trajnostnega razvoja.