Mediacijski center Ljubljana

V mediaciji lahko stranke marsikdaj hitro in učinkovito rešijo spor

V Mediacijski center Ljubljana ste vabljeni vsi občani, ki imate kakršen koli spor in ga želite urediti v postopku medicije. Mediacija je dopustna le o zahtevkih, o katerih lahko stranke prosto razpolagajo. Lahko gre za spor z drugo fizično osebo ali pravnimi osebami kot uporabniki storitev javnih služb in izvajalci javnih služb v Mestni občini Ljubljana. Vabljene ste tudi pravne osebe, civilna družba, zaposleni v Mestni občini Ljubljana in država, v kolikor ste v sporu z Mestno občino Ljubljana ali organizacijami, ki jih je ustanovila Mestna občina Ljubljana ter želite spor rešiti s pomočjo mediatorja.

Mediacija je postopek alternativnega reševanja spora s pomočjo tretje nevtralne osebe (mediatorja), ki strankam pomaga doseči sporazum. Mediacijski postopek je neformalen, vendar strukturiran – ima določene faze. Postopek je zaupen, zato se stranke počutijo varno, kar prispeva k lažjemu reševanju spora.

Nekatere prednosti postopka mediacije:

 • Mediacija lahko omogoči tistim, ki se zanjo odločijo, da se spor reši hitro in z nizkimi stroški.
 • Mediacija je usmerjena v prihodnost, rešitev pa je v mediaciji dosežena s sporazumom obeh udeleženih strank. Tako imata stranki možnost sooblikovati svoje prihodnje razmerje.
 • Dogovorjena rešitev postane veljavna takoj, ko je podpisan sporazum.
 • Postopek mediacije je prostovoljen. Mediacijski proces ima v rokah mediator, stranki pa v postopku aktivno sodelujeta in ga sooblikujeta.

Mediacije, ki jih ponuja Mediacijski center Ljubljana (Društvo mediatorjev Slovenije, Mediacija v teoriji in praksi, Nina Betetto in drugi, str. 22-23):

 • mediacija v civilnih sporih (npr. spori med sosedi, spori glede meje, spori zaradi motenja miru, spori zaradi uporabe služnostne poti, spori glede dedovanja, delitev skupnega premoženja,…)
 • mediacija v gospodarskih sporih (npr. pomoč pri reševanju poslovnih sporov med podjetji, organizacijami,…)
 • mediacija v družinskih sporih (npr. spori v zvezi z ločitvijo zakoncev ali razpadom izven-zakonske zveze, spor glede dodelitve mladoletnih otrok v oskrbo, dogovor o stikih in preživnini,…)
 • mediacija v odškodninskih in zavarovalnih sporih,
 • mediacija v delovnih sporih (npr. reševanje sporov med delodajalcem in delavcem,…)
 • mediacija v lokalnih skupnostih
 • mediacija na področju športa
 • mediacija v potrošniških sporih
 • mediacija v okoljskih sporih in sporih s področja prostorskega načrtovanja
 • mediacija med osumljencem in oškodovancem
 • in vrstniška mediacija (npr. reševanje konfliktov, ki se pojavljajo med vrstniki v šolah in drugih izobraževalnih ustanovah,…)

Mediacijski center Ljubljana zagotavlja mediacijo v sporih:

 • v katerih je vsaj ena stranka fizična oseba s stalnim prebivališčem na območju MOL
 • občani Mestne občine Ljubljana (MOL) in MOL
 • občani MOL ali pravnimi osebami kot uporabniki storitev javnih služb in izvajalci javnih služb v MOL
 • občani MOL ali pravnimi osebami in organizacijami, ki jih je ustanovila MOL
 • pravnimi osebami in MOL
 • civilno družbo in MOL
 • zaposlenimi in MOL kot delodajalcem
 • državo in MOL

V mediaciji lahko stranke marsikdaj hitro in učinkovito rešijo spor, zato pridite in se prepričajte.