Ob smrti

Kaj storiti, ko nastopi smrt?

Smrt osebe je potrebno prijaviti v dveh dneh od dneva smrti oziroma najdbe trupla. Smrt se prijavi matičnem uradu v kraju, kjer je oseba umrla.

Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za starejše občane, vojašnici, turistično gostinskem objektu, zavodu za prestajanje kazni zapora ali v drugem nastanitvenem objektu, organizaciji oziroma zavodu, mora pristojnemu organu prijaviti zavod ali organizacija, v katerem je oseba umrla.

V drugih primerih je smrt dolžan prijaviti mrliški preglednik oziroma zdravnik, ki je ugotovil smrt, družinski člani umrlega ali tisti, s katerimi je umrli živel. V primeru smrti na domu mora pokojnika pregledati zdravnik - mrliški preglednik. Zato morajo svojci o smrti obvestiti pristojno mrliško pregledno službo oz. zdravnika, ki na njihovem območju opravlja mrliško pregledno službo. V Ljubljani mrliško pregledno službo opravljajo na Inštitutu za sodno medicino, telefon: (0)1 543 72 22 in (0)1 524 49 51 (24 ur na dan, vse dni v letu).

Ob klicu bodo od vas želeli vedeti osnovne podatke o umrlem:

  • datum in kraj rojstva
  • datum in uro smrti
  • naslov umrlega oz. kraj, kjer pokojnik leži

Pripravljeno imejte tudi dosegljivo zdravstveno dokumentacijo in nujno osebni dokument umrlega. Včasih lahko od klica do ogleda pretečeta tudi dve uri ali več, na kar pa vas ob klicu opozorijo.

Mrliški preglednik ali zdravnik po opravljenem pregledu izda Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti, s katerim nato prijavi smrt na matičnem uradu, hkrati pa predstavlja tudi dovoljenje za prevoz umrlega.

Prevoz umrlega in naročilo pogrebnih storitev

Na območju Mestne občine Ljubljana po Odloku o pokopališkem redu vse prevoze opravlja javno podjetje Žale d.o.o. Za naročilo pogrebnih storitev potrebujete osebni dokument s fotografijo pokojnika in veljavni osebni dokument naročnika.

Pred naročilom pogreba naj se svojci med seboj dogovorijo o načinu pogreba (krsta ali žara) ter o navzočnosti predstavnika verske skupnosti (duhovnika) in morebitnih društev.

Za naročilo pogreba, prevoza ali upepelitve je potrebno pripraviti:

  • osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje); le z osebnim dokumentom pokojnika se lahko uredi upepelitev ali pa prevzame pokojnika, da se ga prepelje na drugo lokacijo, tako da je ta dokument nujno potreben,
  • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, če je smrt nastopila na domu (Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti),
  • potrdilo za pokop

Če naročnik nima nobenega pokojnikovega osebnega dokumenta izjemoma zadostuje tudi fotografija pokojnega ter potrdilo o stalnem bivališču.

V primeru objave osmrtnice, naj svojci pripravijo vsaj okvirno besedilo (večina osmrtnic vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, lahko tudi dekliški priimek, po domače, poklic, kraj in ulica/cesta bivanja; kdaj in kje bo pogreb ter kje bo pokojnik ležal oziroma kje bo žara do pogreba oziroma na dan pogreba).

Svojci, ki želijo pogreb s predstavnikom verske skupnosti (duhovnikom), se morajo o tem dogovoriti v župniji, v kateri je imel pokojnik stalno bivališče. Sodelovanje raznih društev (godba, gasilci, lovci, čebelarji, …) naročnik pogreba ureja sam. Sodelovanje pevcev, trobentačev in ostalih storitev naročnik pogreba lahko ureja sam ali pa v skladu z željami to naroči pri javnem podjetju Žale, d.o.o, v okviru storitve organiziranja pogrebne slovesnosti.

Pogrebnina in posmrtnina

Pogrebnina in posmrtnina kot posebni obliki izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana in kot pomoč pri kritju stroškov pogreba

S 1. januarjem 2014 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-C; Ur. list 99/2013), ki je ukinil pogrebnino in posmrtnino kot pravici iz zdravstvenega zavarovanja.Od 1. januarja 2014 se posmrtnina in pogrebnina štejeta kot obliki izredne denarne socialne pomoči. Posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom. Za izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana(posmrtnina) lahko zaprosi družinski član umrlega, če je bil na dan smrti umrlega upravičen do socialno varstvenih pravic (denarna socialna pomoč ali varstveni dodatek). 

Pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Do pomoči so upravičeni svojci umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom. Za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) lahko zaprosi družinski član umrlega, ki je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji in ki je bil na dan smrti umrlega upravičen do socialno varstvenih pravic oziroma katerega lastni dohodek ni presegel 606 EUR oziroma dohodki družine niso presegali 909 EUR. Za pridobitev omenjenih izrednih denarnih socialnih pomoči je potrebno vložiti vlogo pri pristojnem centru za socialno delo v roku 1 leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca.