Pogrebnina in posmrtnina

Pogrebnina in posmrtnina sta posebni obliki izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana in kot pomoč pri kritju stroškov pogreba

S 1. januarjem 2014 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-C; Ur. list 99/2013), ki je ukinil pogrebnino in posmrtnino kot pravici iz zdravstvenega zavarovanja. Od 1. januarja 2014 se posmrtnina in pogrebnina štejeta kot obliki izredne denarne socialne pomoči.
Posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom. Za izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana (posmrtnina) lahko zaprosi družinski član umrlega, če je bil na dan smrti umrlega upravičen do socialno varstvenih pravic (denarna socialna pomoč ali varstveni dodatek). Pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Do pomoči so upravičeni svojci umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom. Za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) lahko zaprosi družinski član umrlega, ki je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji in ki je bil na dan smrti umrlega upravičen do socialno varstvenih pravic oziroma katerega lastni dohodek ni presegel 606 EUR oziroma dohodki družine niso presegali 909 EUR. Za pridobitev omenjenih izrednih denarnih socialnih pomoči je potrebno vložiti vlogo pri pristojnem centru za socialno delo v roku 1 leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca.