Pogrebne in pokopališke storitve

Pogrebnina in posmrtnina kot posebni obliki izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana in kot pomoč pri kritju stroškov pogreba

S 1. januarjem 2014 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-C; Ur. list 99/2013), ki je ukinil pogrebnino in posmrtnino kot pravici iz zdravstvenega zavarovanja. Od 1. januarja 2014 se posmrtnina in pogrebnina štejeta kot obliki izredne denarne socialne pomoči. Posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom. Za izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana (posmrtnina) lahko zaprosi družinski član umrlega, če je bil na dan smrti umrlega upravičen do socialno varstvenih pravic (denarna socialna pomoč ali varstveni dodatek). Pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Do pomoči so upravičeni svojci umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom. Za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) lahko zaprosi družinski član umrlega, ki je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji in ki je bil na dan smrti umrlega upravičen do socialno varstvenih pravic oziroma katerega lastni dohodek ni presegel 606 EUR oziroma dohodki družine niso presegali 909 EUR. Za pridobitev omenjenih izrednih denarnih socialnih pomoči je potrebno vložiti vlogo pri pristojnem centru za socialno delo v roku 1 leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca.

Pogrebne in pokopališke storitve

Za naročilo pogreba, prevoza ali upepelitve je potrebno pripraviti:

  • osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje); le z osebnim dokumentom pokojnika se lahko uredi upepelitev ali pa prevzame pokojnika, da se ga prepelje na drugo lokacijo, tako da je ta dokument nujno potreben,
  • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, če je smrt nastopila na domu (Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti),
  • veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja,
  • potrdilo za pokop

V kolikor naročnik nima nobenega pokojnikovega osebnega dokumenta, izjemoma zadostuje tudi fotografija pokojnega.

V primeru objave osmrtnice, naj svojci pripravijo vsaj okvirno besedilo (večina osmrtnic vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, lahko tudi dekliški priimek, po domače, poklic, kraj in ulica/cesta bivanja; kdaj in kje bo pogreb ter kje bo pokojnik ležal oziroma kje bo žara do pogreba oziroma na dan pogreba).

Svojci, ki želijo pogreb s predstavnikom verske skupnosti (duhovnikom), se morajo o tem dogovoriti v župniji, v kateri je imel pokojnik stalno bivališče. Vse v zvezi s sodelovanjem raznih društev (godba, gasilci, lovci, čebelarji, …) naročnik pogreba ureja sam.

Sodelovanje pevcev, trobentačev in ostalih storitev naročnik pogreba lahko ureja sam ali pa v skladu z željami to naročijo pri podjetju Žale, d.o.o, v okviru storitve organiziranja pogrebne slovesnosti.