Prijava na matičnem uradu

Prijava smrti na matičnem uradu

Smrt osebe je potrebno prijaviti v dveh dneh od dneva smrti oziroma najdbe trupla. Smrt se prijavi matičnem uradu v kraju, kjer je oseba umrla. Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za starejše občane, vojašnici, turistično gostinskem objektu, zavodu za prestajanje kazni zapora ali v drugem nastanitvenem objektu, organizaciji oziroma zavodu, mora pristojnemu organu prijaviti zavod ali organizacija, v katerem je oseba umrla. V drugih primerih je smrt dolžan prijaviti mrliški preglednik oziroma zdravnik, ki je ugotovil smrt, družinski člani umrlega ali tisti, s katerimi je umrli živel.
Družinski člani umrlega lahko za prijavo smrti pooblastijo javno podjetje Žale, d.o.o., ki bo v okviru opravljanja pogrebne dejavnosti in organiziranja pogrebne slovesnosti za pokojnika na podlagi podpisanega pooblastila poskrbelo za prijavo smrti na matičnem uradu.
Prijavi smrti je potrebno priložiti Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti, ki ga izda pristojni zdravstveni delavec oz. mrliški preglednik, ki je smrt ugotovil. Na podlagi tega bodo na matičnem uradu izdali potrdilo za pokop in mrliški list.