Ozaveščanje o nasilju nad ženskami

Ozaveščanje o nasilju nad ženskami

Tako ženske kot moški so žrtve nasilja, tako ženske in moški so tudi povzročitelji nasilja.

Vendar podatki kažejo, da je žrtev nasilja občutno več med ženskami kot med moškimi. Nekatere skupine žensk (npr. migrantke, prostitutke) pa so še posebej ranljive in bolj izpostavljene nasilju.

Tovrstno nasilje pomeni kršitev temeljnih človekovih pravic, svoboščin in dostojanstva ter hud poseg v telesno in psihično integriteto osebe. Nasilje nad ženskami zajema nasilje v družini, spolno nasilje, spolno nadlegovanje, trgovino z ženskami in deklicami, prisilno prostitucijo in pornografijo, prisilne poroke itd.

Na področju preprečevanja nasilja je MOL zelo aktivna že vrsto let. Tako je področje preprečevanja nasilja bilo vključeno v pretekle strategije in je vključeno tudi v Strategiji razvoja socialnega varstva v MOL od 2013 do 2020.

Preko javnih razpisov MOL sofinancira široko paleto programov, ki so namenjeni ženskam in otrokom, žrtvam nasilja (varne namestitve, svetovalnice…) kot tudi povzročiteljem nasilja (delavnice).
MOL aktivno sodeluje tudi v kampanjah osveščanja. Še posebej je MOL aktivna v času 16 dni akcij proti nasilju nad ženskami (25. 11.-10. 12.), ko skupaj z nevladnimi organizacijami organizira različne aktivnosti.

Prve točke pomoči za žrtve nasilja

V okviru projektu FIRST - Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola so bile na Info točki 65+ in v nekaterih pisarnah četrtnih skupnosti vzpostavljene varne točke za žrtve nasilja.