Osebe z oviranostmi

Dostopnost mesta

Zagotavljanje dostopnosti mesta osebam z oviranostmi je ena ključnih nalog Mestne občine Ljubljana. V Ljubljani posebno pozornost namenjamo najšibkejšim družbenim skupinam, saj smo prepričani, da je mesto, ki je prijazno otrokom, starejšim in osebam z oviranostmi, mesto, prijazno vsem.

Aktivnosti MOL na področju zagotavljanja dostopnosti grajenega okolja, javnega prevoza, informacij, storitev in programov osebam z oviranostmi so še posebej intenzivne od leta 2008 ter po prejemu listine Občina po meri invalidov leta 2009.

Akcijski načrti MOL

Povečevanje dostopnosti v MOL načrtujemo in izvajamo na osnovi akcijskih načrtov, ki jih v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana pripravljamo za obdobja dveh let, vse od leta 2008, vsakega pa obravnava in potrdi Mestni svet MOL.