Akcijski načrti Mestne občine Ljubljana

Povečevanje dostopnosti mesta osebam z oviranostmi

V Mestni občini Ljubljana veliko pozornosti posvečamo povečevanju dostopnosti za osebe z oviranostmi. Aktivnosti in ukrepe načrtujemo in izvajamo na osnovi akcijskih načrtov, ki jih  v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana pripravljamo za obdobja dveh let, vse od leta 2008, vsakega pa obravnava in potrdi Mestni svet MOL.

Z ukrepi za zagotavljanje neoviranega dostopa do grajenega okolja, javnih prevozov, informacij ter raznovrstnih storitev in programov so predvidene aktivnosti, k izvedbi katerih se lahko zaveže lokalna skupnost, ob upoštevanju zakonskih pristojnosti ter v okviru sprejetih finančnih načrtov posameznih nosilcev. Nosilci ukrepov, opredeljenih v akcijskih načrtih, so organi Mestne uprave MOL ter posamezni javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je MOL, oblikovani pa so bodisi kot njihove redne naloge (ki jih ti izvajajo kot zakonsko obvezo ali v okviru osnovnega poslanstva oziroma dejavnosti), bodisi kot ukrepi projektne narave (enkratna izvedba).

Po prejemu listine »Občina po meri invalidov« za leto 2009 in po izteku prvega akcijskega načrta za obdobje od 2008 do 2010 s prakso akcijskih načrtov v Mestni občini Ljubljana nadaljujemo samoiniciativno.

Cilji akcijskih načrtov

  • Zagotoviti stalen pretok informacij in vsebin s področja zagotavljanja enakih možnosti in krepitve socialne vključenosti oseb z oviranostmi v življenje lokalne skupnosti.
  • Zagotoviti dostopnost grajenega okolja, informacij in prevozov kot temeljnega pogoja za uresničevanje pravice do enakih možnosti oseb z oviranostmi.
  • Spodbuditi razvoj in zagotoviti kontinuirano izvajanje programov in storitev s področij športa in rekreacije, kulture, vzgoje in izobraževanja ter zdravja, socialnega varstva in zaposlovanja za aktivno vključevanje oseb z oviranostmi v vsakdanje življenje lokalne skupnosti.