Dostopnost za vse

Dostopnost objektov v javni rabi, storitev, informacij in programov

Dostop do javnih storitev ter šol, vrtcev, kulturnih in zdravstvenih ustanov, športnih objektov in upravnih zgradb v Ljubljani zagotavljamo s parkirnimi mesti, rezerviranimi za osebe z oviranostmi, klančinami, stopniščnimi vzpenjalniki, ploščadmi in dvigali ter napravami za prilagojen prenos informacij (avdio vodila, indukcijske zanke, tipne karte, video prikazovalniki), z uresničevanjem pravice do tolmača za gluhe pri zdravniku in v upravnih postopkih, s prednostno dodelitvijo prilagojenih neprofitnih najemnih stanovanj osebam z oviranostmi, z individualiziranimi programi v vrtcih in osnovnih šolah, s sredstvi za prevoze in nakup pripomočkov za prilagojeno izvajanje učnih programov, z zagotavljanjem posebnega volišča, opremljenega z elektronsko napravo za glasovanje s pomočjo zvoka, s sofinanciranjem programov nevladnih invalidskih organizacij, ki pomembno dopolnjujejo mrežo javnih storitev, idr.

Dostopnost javnega prevoza in ostalih objektov

MOL ponuja različne oblike prevoza, ki so prilagojene ljudem z gibalnimi oviranostmi, kot so nizkopodni avtobusi LPP, električna vozila Kavalir, električni vlak Urban, obenem pa povečujemo dostopnost z nižanjem robnikov, klančinami in drugimi infrastrukturnimi prilagoditvami. V ta namen je osebam z gibalnimi oviranostmi omogočeno tudi brezplačno parkiranje do dveh ur na plačljivih parkirnih mestih na in ob vozišču občinske ceste ter določa, ki za ostale uporabnike plačljivih mest ne velja. Parkiranja na parkirnem mestu označenem za invalide (t. i. invalidski boksi, ki jih je v Ljubljani 272), na katerih lahko parkirajo osebe z gibalnimi oviranostmi oziroma njihovi spremljevalci, je brezplačno ves čas parkiranja.

Leta 2012 je bil izdelan načrt talnega taktilnega vodilnega sistema za osebe z okvarami vida, ki ga postopno uresničujemo. Obsežna krožna taktilna pot v centru, ki bo povezovala Čopovo ulico, Breg ter Cankarjevo nabrežje, že nastaja. Mestno središče je dostopno brez ovir, na preostalih površinah, kjer je to potrebno, dostopnost zagotavljamo z znižanimi cestnimi robniki in klančinami. Z Mesarskega mosta, ki smo ga odprli leta 2010, je dostop do čolnov na Ljubljanici omogočen tudi uporabnikom invalidskih vozičkov. Dostop omogočata pomol in dvigalo, sanitarije za osebe z oviranostmi pa se odpirajo z evro ključem. Bregova Ljubljanice povezujejo številni novi mostovi, nekatere pa smo tudi obnovili. Za projekt Preureditev nabrežij in mostovi na Ljubljanici smo leta 2012 prejeli tudi evropsko nagrado za urbani javni prostor.

Ljubljanski grad je del bogate kulturne dediščine mesta, ki je pomembna tako za obiskovalce kot za meščane. Na grajskem dvorišču smo postavili tipno maketo gradu z napisi v brajici, neoviran dostop na grajski grič pa je omogočen z vzpenjačo (od leta 2006) in s turističnim vlakcem Urbanom, ki je prilagojen za dostop z vozičkom. Nekatere mestne zgradbe, denimo Športni center Stožice in Mestna hiša, so opremljene s sistemom za osebe z okvarami sluha. Tudi nekatere enote Lekarne Ljubljana z indukcijsko zanko zagotavljajo vsem dostopne storitve.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet si prizadeva, da bi bili mestni avtobusi v našem mestu kar najbolj dostopni in varni za prav vse potnike. Večina mestnih avtobusov ima nizkopodno konstrukcijo, opremljeni so z avdio in video tehnologijo za napoved postajališč. Informacije o prevozih so na voljo preko spleta, telefona in sistema SMS BUS INFO, na postajališčih pa so nameščeni prikazovalniki z informacijami o prihodih avtobusov. Od leta 2012 je osebam z oviranostmi na voljo posebna storitev Prevoz na klic, za lažje prepoznavanje posebnih potreb oseb z oviranostmi ob uporabi javnega prevoza so bile v 2014 uvedene identifikacijske kartice, ki jih osebe z oviranostmi uporabljajo po lastni presoji. Javno podjetje LPP že vrsto let ob nakupih novih avtobusov zahteva izključno nizkopodna vozila, ki tako predstavljajo že več kot 90 % voznega parka. Vsi nizkopodni avtobusi imajo tudi nagibno tehniko, ki omogoča, da se vozilo nagne proti pločniku, s čemer se razmik v višini še zmanjša ali pa ga sploh ni.

Ena izmed pomembnih izboljšav so klančine za vstop z invalidskimi vozički. Ne glede na tip avtobusa je standardizirano, da se vstopno/izstopna klančina nahaja na drugih vratih avtobusa. Ker s klančinami niso opremljeni vsi avtobusi, potnikom LPP nudi tudi storitev obveščanja o tem, kdaj in kje vozijo avtobusi s klančinami.

OVIRANtlon

OVIRANtlon je festival, ki spodbuja zavedanje, da sta univerzalna dostopnost in oblikovanje v današnjem času nujna. Festival pripravlja Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir Mestne občine Ljubljana skupaj z nevladnimi organizacijami Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine, Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, Odprtimi hišami Slovenije ter podjetjem LPP.

Uporaba evro ključa v Ljubljani

Evro ključ je standardizirana različica ključa, ki osebam z oviranostmi (ključ prejmejo v trajno last, pri nas na primer preko invalidskih društev in združenj), načeloma po celi Evropi, omogoča samostojen in neoviran dostop do njim namenjenih naprav in prostorov (dvižne naprave, sanitarije ipd.). Javne sanitarije, namenjene funkcionalno oviranim osebam oziroma osebam na vozičkih, so zaklenjene. Odpirajo se s ključem »EUROKEY« (t. i. evroključem). Tovrstni ključ si osebe z gibalnimi oviranostmi za stalno priskrbijo pri ustrezni invalidski organizaciji in ga lahko uporabljajo tako doma kot v tujini – kjer koli je infrastruktura opremljena s ključavnicami »EUROKEY«.

V delovnem času vam lahko pomaga Snagin sodelavec, ki je dosegljiv na telefonski številki 041 317 448.

Lokacije evro ključavnic za uporabo evro ključev v Ljubljani:

  • večstanovanjski objekt, Topniška ulica 33 - invalidska dvižna ploščad,
  • večstanovanjski objekt, Jelinčičeva ulica 4 - invalidska dvižna ploščad,
  • podhod Ajdovščina - invalidska dvižna ploščad (2x),
  • glavna železniška postaja - invalidska dvižna ploščad (dostop na perone),
  • Kresija (vhod iz Pogačarjevega trga oziroma iz tržnice) – sanitarije,
  • Zdravstveni dom Ljubljana, enota Bežigrad, Kržičeva ulica 10 - invalidska dvižna ploščad,
  • Mesarski most (vhod pod mostom) – sanitarije,
  • parkirna hiša Kongresni trg (vhod Bukvarna) – sanitarije,
  • nakupovalno središče Citypark, Šmartinska cesta – sanitarije,
  • Plečnikove Žale (v paviljonu pri vežicah, kjer se nahaja Plečnikova cvetličarna) – sanitarije.