"Javne knjižnice" pred javnimi knjižnicami

Predavanje mag. Izidorja Janžekoviča

V času pred 19. stoletjem "javnega" v današnjem pomenu besede ni, a je ožja in v nekaterih primerih širša javnost imela dostop do knjižnic in knjig. Na primeru Velike Britanije in ZDA predstavimo različne oblike in razvoj knjižnic v predmoderni. Pri tem nas bo zanimalo, kakšen je bil dostop javnosti, kdo je te knjižnice uporabljal in kaj so brali, med drugim pa si bomo ogledali tudi mizo in knjižnico, v kateri sta zloglasna Karl Marx in Friedrich Engels pisala prav tako zloglasni Komunistični manifest.

Izidor Janžekovič je magister zgodovine in arheologije z magisterijem z univerze v Oxfordu.