Osebni motorni promet

Trajnostna mobilnost je na prvem mestu

Eden izmed ciljev v Prometni politiki MOL je zmanjšati število vozil, ki med drugim zasedajo prostor, zato smo se osredotočali na izboljšanje javnega prevoza, zagotavljanje boljših razmer za kolesarjenje in hojo, saj smo ocenili, da lahko tako bolj prispevamo k boljši kakovosti življenja v mestu. Prav tako k temu prispeva strožja parkirna politika in usmerjanje osebnih vozil na obrobje. Zavzemamo se, da če avtomobili že pripeljejo v mesto, naj bodo čim bolj zasedeni ter čim bolj okolju in zdravju prijazni.

Vozila na okolju prijazen pogon in polnilnice

Avtomobil je v današnji družbi pomembno sredstvo za uresničevanje potovalnih potreb posameznika, zato bi jih težko povsem umaknili iz mesta, kot sicer narekuje naravnanost k trajnostni mobilnosti. Pomembno pa je, da tehnološki razvoj nudi alternativne pogone, ki so okolju in zdravju prijaznejši. Električni pogon je okolju bolj prijazen od fosilnih goriv in tovrstnih vozil bo tudi v Sloveniji, podobno kot drugje v Evropi, na naših cestah čedalje več. Prav zato je MOL maja 2013 sprejela Strategijo elektromobilnosti v MOL, ki je predvsem nadgradnja vseh že sprejetih trajnostno naravnanih strategij in ukrepov. Trenutno je v MOL okoli 100 polnilnih mest za električna vozila, med katerimi so tudi polnilnice, ki smo jih postavili kot trajni ukrep letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. 

Prav tako so vse bolj v uporabi vozila na metan oziroma stisnjen zemeljski plin (ang. CNG – Compressed Natural Gas). Leta 2011 smo v Ljubljani odprli prvo polnilnico za vozila na metan oziroma stisnjen zemeljski plin ob Cesti Ljubljanske brigade. Energetika Ljubljana tako skupaj z Geoplinom, d.d., in Ljubljanskim potniškim prometom uresničuje eno od okoljevarstvenih zahtev Evropske unije za zmanjšanje emisij škodljivih snovi. Uporaba metana kot pogonskega goriva v prometu namreč bistveno znižuje količino prašnih delcev v ozračju. V kratkem načrtujemo postavitev novih polnilnic za vozila na metan v Ljubljani, in sicer na P+R Dolgi most in na Letališki ulici (za osebna in tovorna vozila), pa tudi drugod po Sloveniji.

Souporaba in skupna raba vozila

V Ljubljani od julija 2016 deluje nov sistem souporabe vozil – v celoti električni »car sharing« model Avant2Go, v katerem so v uporabi izključno električna vozila. Sistem je zasnovan v skladu z načeli trajnostnega sobivanja in je med prvimi v Evropi. Razvilo ga je podjetje Avantcar ob podpori podjetja Comtrade in drugih partnerjev. 

Prizadevamo si , da bi bila vozila, ki pripeljejo v Ljubljano oziroma se vozijo po mestu, čim bolj polna. Po nekaterih raziskavah je namreč povprečna zasedenost avtomobila znotraj mestne obvoznice le 1,2 potnika. Zato so dobrodošli različni načini skupne rabe avtomobila, kot sta souporaba ali deljenje istega avtomobila, saj s tem zmanjšamo negativne vplive na okolje in osebne stroške s prevozom. Uporaba platform in portalov za skupno rabo avtomobila so se v zadnjih letih precej razširili, nekateri med njimi sta: Prevoz.org in Posodiavto.si.

Vozni park Mestne uprave

V Mestni občini Ljubljana v splošnem podpiramo uporabo čistejših pogonov vozil in posodabljamo vozni park mestne uprave in javnih podjetij ter ga dopolnjujemo z okolju prijaznimi vozili. Za delo mestne uprave je v uporabi (poslovnem najemu) skupaj 53 vozil, od tega 43 vozil na zemeljski plin in 2 vozili na električni pogon. Za potrebe Mestnega redarstva MOL smo letos v Evropskem tednu mobilnosti v petletni poslovni najem vzeli patruljno – službeno vozilo renault twizy, ki deluje izključno na električni pogon. Javna podjetja in službe MOL pri svojem delu uporabljajo skupno že okoli 130 vozil na stisnjen zemeljski plin (metan). 

Taksiji v Ljubljani

Pristojnosti občine pri celovitem urejanju področja avtotaksi storitev so zelo omejene, a kljub temu poskušamo z različnimi ukrepi prispevati k bolj kakovostnem izvajanju taksi prevozov. Inšpektorat in Mestno redarstvo MU MOL izvajata akcije poostrenega nadzora v skladu z Odlokom o avtotaksi prevozih, okrepili pa smo tudi osveščanje potnikov. Občina nima pristojnosti nad izdajo licenc, saj to ureja Obrtna zbornica Slovenije, nadzor v zvezi s kršitvami, povezanih z licencami, pa je v pristojnosti inšpektorja za promet pri Ministrstvu RS za infrastrukturo.

Na območju MOL lahko opravlja taksi prevoze tista oseba, ki ima registrirano podjetje (s.p., d.o.o. itd.) in veljavno licenco za opravljanje taksi prevozov. Za opravljanje taksi prevozov na območju MOL potrebuje veljavno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ na podlagi popolne vloge. Izvajalec taksi prevozov lahko dovoljenje za opravljanje taksi prevozov, ki daje taksi prevozniku pravico, da opravlja dejavnost na območju MOL, uporablja taksi postajališča in da lahko pri opravljanju taksi prevozov na območju Mestne občine Ljubljana uporablja prometne pasove za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov, in nalepko z grbom MOL ter oznako leta, ki potrjuje plačilo takse za posamezno leto, pridobi na pristojnem oddelku – Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.