Prometna politika MOL

Ključni dokumenti na področju trajnostne mobilnosti

  • Z Vizijo »Ljubljana 2025«, sprejeto leta 2007, smo v Ljubljani oblikovali celovit pristop k trajnostnemu razvoju mesta.
  • V Programu varstva okolja za obdobje od 2007 do 2013 smo opredelili strateški cilj vzpostavitve sistema trajnostne mobilnosti.
  • Prvič po 25 letih smo leta 2010 pripravili Občinski prostorski načrt (OPN) – Izvedbeni del (ID) in Strateški del (SD) za obdobje 2011–2027, ki je ključen dokument za razvoj mesta.
  • Leta 2010 smo v sodelovanju z Razvojno regionalno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) pripravili Strokovne podlage urejanja javnega potniškega prometa v LUR.
  • Leta 2012 smo sprejeli Prometno politiko MOL, katere poudarek je v omejevanju osebnega motornega prometa in spreminjanju potovalnih navad ljudi v bolj trajnostne načine – peš, s kolesom in z javnim prevozom ter izboljšanju porazdelitve mobilnosti tako, da bo tretjina poti opravljenih z javnim prevozom,tretjina s kolesom in peš ter tretjina z osebnim vozilom.
  • Strategija elektromobilnosti v MOL (2013) obravnava del trajnostne mobilnosti, ki se nanaša na izbiro prevoznih sredstev na do okolja prijazen pogon, kot je elektrika.
  • Tudi Trajnostna urbana strategija, tako strateški del (2016) kot izvedbeni načrt (2017), vsebuje ukrepe za spodbujanje trajnostne mobilnosti.
  • V letu 2017 smo Prometno politiko nadgradili v Celostno prometno strategijo MOL, s katero smo v sodelovanju z različnimi deležniki in glede na dosedanje dosežke ponovno opredelili cilje za še boljšo kakovost življenja v Ljubljani. Zavezali smo se, da bo do leta 2027 2/3 poti opravljenih na trajnostni način – peš,s kolesom in z javnim prevozom.

Ponuditi želimo še bolj kakovostne, učinkovite in raznolike načine mobilnosti

Prometna politika Mestne občine Ljubljana je strateški dokument na področju prometa, mobilnosti in dostopnosti mesta, ki ga je septembra 2012 sprejel Mestni svet MOL.

Oblikovali smo jo skupaj z različnimi strokovnimi javnostmi, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki z različnih področij.

Sledi temeljnemu cilju tovrstne mobilnosti v mestih, ki je nadomestiti dosedanji prometni sistem z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in regiji.

Ključni cilj Prometne politike MOL je med drugim spremeniti potovalne navade in izboljšati porazdelitev mobilnosti tako, da bo tretjina poti opravljenih z javnim prevozom, tretjina s kolesom in peš ter tretjina z osebnim vozilom.

Celostna prometna strategija

V letu 2017 smo predstavili Celostno prometno strategijo, strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti v Ljubljani.

Strategija, katere priprava je skupaj z različnimi deležniki in širšo javnostjo potekala v prvi polovici leta 2017, je strateški dokument, ki predstavlja osnovo za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev, ki bodo v okviru nadaljnjih razpisov namenjeni ukrepom na področju trajnostne mobilnosti. Osredotoča se na dolgoročno trajnostno načrtovanje prometa in med drugim izpostavlja zeleno mestno politiko, strateško vključevanje električne mobilnosti, nove ključne cilje ter ukrepe za njihovo doseganje.