Pomoč družini na domu

Omogočamo socialno oskrbo

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu v Mestni občini Ljubljana zagotavljamo mrežo javne službe za pomoč družini na domu. Ta predstavlja eno od oblik pomoči v okviru socialnovarstvene storitve pomoč družini in obsega »socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko ta lahko nadomesti institucionalno varstvo« (npr. v primeru kronične, dolgotrajne bolezni).

Na območju Mestne občine Ljubljana pomoč družini na domu izvajata javni zavod Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) in zasebni izvajalec Zavod za socialno oskrbo Pristan, ki smo mu podeliili koncesijo. V okviru te zakonske naloge zagotavljamo sredstva za subvencioniranje stroškov storitve v višini okrog 75 % stroškov storitve za vse uporabnice in uporabnike (Zakon o socialnem varstvu sicer določa, da morajo občine storitev financirati najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve) ter sredstva za (do)plačevanje storitve uporabnicam in uporabnikom, katerim je bila pri pristojnem centru za socialno delo izdana odločba, s katero so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve.

 

Kaj obsega storitev?

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
  • gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Cena storitve ob delavnikih za uporabnike te storitve tako znaša 4,40 EUR na uro.