Trajnostni turizem

Ohranjamo visoko kakovost bivanja in prijetno atmosfero za vse prebivalce, obiskovalce in turiste

Zelena, varna, prijazna in čista Ljubljana je magnet za obiskovalce od blizu in daleč, zato smo v letu 2017 že presegli 1,5 milijona nočitev, podaljšala se je povprečna doba bivanja in povečala se je letna zasedenost hotelskih sob. Po številu prebivalcev smo majhna evropska prestolnica, zato bomo v prihodnje bolj kot številčnost turističnega obiska krepili kakovost in pomagali razvijati butično ponudbo tudi za zahtevnejše goste. Povprečno bivanje gostov smo iz 1,8 povečali na 2,1 dneva (v juliju 2018 že na 2,4 dneva,v avgustu 2018 pa celo 2,7 dneva), kar želimo v prihodnje podaljšati na 3 dni, zato bomo s sosednjimi občinami še naprej razvijali programe za doživetja in aktivnosti turističnih gostov tudi na lokacijah izven Ljubljane, s čimer bomo v prihodnje dodatno razbremenili mestno središče.

Z različnimi deležniki aktivno izvajamo ukrepe za desezonalizacijo ter upravljanje turističnih tokov, s katerim razbremenjujemo staro mestno jedro. Z razvojem integralnihturističnih produktov domačine in turiste popeljemo v manj obiskane predele Ljubljane, v sosednje občine in na izlete drugod po Sloveniji. Podpiramo in krepimo bogatokulinarično ponudbo Ljubljane in Slovenije ter prispevamo k razvoju gastronomskega turizma (Okusi Ljubljane, Ljubljanska vinska pot, Gourmet Cup Ljubljana, November Gourmet, Slovenija Evropska gastronomska regija 2021 itd). 

91

Vizija trajnostnega turizma

Ljubljana bo do leta 2020 na mednarodnem trgu prepoznana kot zelena turistična destinacija, mesto za aktivna, umetniška in romantična doživetja ter poslovna srečanja skozi vse leto.

Kvantitativni cilji:

  • rast števila nočitev za 5 odstotkov povprečno letno,
  • rast števila prihodov obiskovalcev za 3,5 odstotka povprečno letno,
  • rast povprečne dobe bivanja 1,5 odstotka povprečno letno,
  • povečanje dnevne potrošnje na turista za 3 odstotke povprečno letno,
  • povprečna letna zasedenost sob v hotelih nad 60 odstotkov.

Do leta 2020 bo Ljubljana vodilna kongresna destinacija jugovzhodne Evrope s 30 srednje velikimi mednarodnimi kongresi in 50 butičnimi incentive motivacijskimi dogodki letno, razvitimi lastnimi izkustvenimi kongresnimi dogodki, razvitim sistematičnim modelom pridobivanja novih kongresov, razvitimi trajnostnimi kongresnimi produkti, razvito metodologijo merjenja obsega in učinkov kongresne industrije v Ljubljani.

Večino zastavljenih kvantitativnih ciljev smo z uspešnim delom, v obdobju veljavnosti Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020, močno presegli. Število nočitev je naraščalo za 12 odstotkov letno, število prihodov obiskovalcev se je povečalo za 13,6 odstotka letno in ponosni smo, da se je dnevna potrošnja na turista dvignila za 15 odstotkov letno. Za turistično gospodarstvo je izjemno pomembno, da se je posledično v tem obdobju povečala tudi povprečna letna zasedenost hotelskih sob, in sicer so bile sobe v povprečju zasedene 62,04 odstotka letno.

Turistična doživetja tudi za naše meščane

Bogato ponudbo doživetij dopolnjujemo s privlačnimi vsebinami, ki udeležencem razkrijejo pestro zgodovino ter zeleno, kulturno in kulinarično dušo mesta. Oblikujemo turistične proizvode, ki so zanimivi tako za tujce kot za domačine v vseh letnih časih. Tako se uspešno prilagajamo novemu izzivu – izjemno povečanemu številu obiskovalcev Ljubljane – in goste preusmerjamo iz ožjega središča v manj obiskane dele mesta in tudi v druge kraje Slovenije.

Ljubljančani imajo do turizma pozitiven odnos

Ves čas vzdržujemo konstruktiven dialog s prebivalci ožjega mestnega jedra, saj se zavedamo pomena dobrega počutja lokalnega prebivalstva, ki je sestavni del integralne turistične ponudbe.

Izsledki raziskave o zadovoljstvu meščanov s turističnim razcvetom prestolnice, izvedene poleti 2017, kažejo, da imajo Ljubljančani do turizma pozitiven odnos. V veliki večini se strinjajo s tem, da razvoj turizma prispeva k razvoju Ljubljane (91 %), v veliki meri pa tudi s tem, da ima skupnost od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, koristi (85 %) ter da povečanje števila turistov v skupnosti pomaga pri razvoju lokalnega gospodarstva (83 %).

Certifikat Travelife

Trajnostne spremembe v mestu so odlična osnova za razvoj trajnostnega turizma. Ljubljana je ena izmed pilotnih evropskih destinacij, ki uvaja kazalnike ETIS (European Tourism Indicators System), ki jih je razvila Evropska komisija. Z delavnicami za hotelirje smo pripomogli k pridobitvi mednarodno certificiranih nastanitev na destinaciji z okoljskim znakom Travelife. Certifikat Travelife Gold sta do zdaj že uspešno pridobila Hotel Park Ljubljana kot prvi hotel v Sloveniji s tovrstnim certifikatom in hostel Celica kot prvi trajnostno certificiran hostel na svetu.

Mestno središče smo ocvetličili

V letu 2012 smo ocvetličili mestno središče (na ulične svetilke smo namestili bakrene košare s cvetličnimi zasaditvami) in vzpostavili urejen sistem turistične signalizacije.

94