Občinski prostorski načrt

O občinskem prostorskem načrtu

Občinski prostorski načrt (OPN) je (skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju, ZPNačrt) prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. OPN MOL sestavljata strateški in izvedbeni del.

Strateški del

Strateški del OPN določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine; usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena; območja naselij in območja razpršene poselitve.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18)

Tekstualni del: Neuradno prečiščeno besedilo

Grafični del: 
Karta 01: Zasnova prostorskega razvoja 
Karta 02: Osnovna namenska raba in glavno infrastrukturno omrežje 
Karta 03: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč 
Karta 04: Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo 
Karta 05: Usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje 
Karta 06: Usmeritve za razvoj v krajini 
Karta 07: Zasnova zelenih površin 
Karta 08: Cestno omrežje 
Karta 09: Železniško omrežje 
Karta 10: Javni potniški promet 
Karta 11: Kolesarski promet 
Karta 12: Oskrba s toploto, plinom in naftnimi derivati 
Karta 13: Elektroenergetski sistem 
Karta 14: Vodovodni sistem 
Karta 15: Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 
Karta 16.a: Območja in objekti za potrebe obrambe
Karta 16.b: Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja

Izvedbeni del

Izvedbeni del OPN določa podrobnejše prostorske izvedbene pogoje, območja podrobne namenske rabe prostora in je neposredna pravna podlaga za vse posege v prostor v občini. Določa tudi območja, za katera bodo izdelani občinski podrobni prostorski načrti (OPPN), ki so namenjeni nepozidanim območjem, območjem celovite prenove in zahtevnejšim infrastrukturnim objektom, ter vsebuje usmeritve za njihovo pripravo.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18)

Tekstualni del: Neuradno prečiščeno besedilo

Grafični del: Vpogled v spletni aplikaciji UrbInfo