Spremembe OPN MOL 2019 – 2022 – stališča do podanih pobud

Stališča do pobud in obrazložitve sprememb

Stališča do pobud za spremembo OPN MOL

 • SP 01    Urbanistična zasnova, LUZ d.d., 2020
 • SP 02    Krajinska zasnova, LUZ d.d., 2020
 • SP 03    Elaborat ekonomike za OPN MOL ID, LUZ d.d., 2022
 • SP 21    Preveritev določil OPN MOL ID za nizke stavbe glede tipologije s predlogi sprememb za OPN MOL ID, Šabec Kalan Šabec – Arhitekti, 2019
 • SP 22    Strokovne podlage za določitev ureditvenih območij naselij ter območij za dolgoročni razvoj naselij za postopek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, LUZ d.d., 2019
 • SP 23    Strokovne podlage za območje mestnega središča glede omogočanja prenove - preveritev določil OPN MOL ID in predlog sprememb, LUZ d.d., 2019
 • SP 24    Strokovne podlage za določitev območij za parkiranje tovornih vozil v MOL – preveritev določil OPN MOL ID in predlog sprememb, LUZ d.d., 2019
 • SP 25    Periodična analiza podatkov javnih evidenc za spremljanje izvajanja OPN MOL, Locus d.o.o., 2018
 • SP 26    Golovec mestni gozd (poti na Golovcu), projekt URBforDAN, MOL, ZaVita d.o.o., ZGS, 2020
 • SP 27    Izdelava karte poplavne nevarnosti in ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Sibirije in Rakove jelše, IZVO-R, Ljubljana, 2017 (potrjena dne 6. 7. 2020)
 • SP 28    Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za štiri poselitvena območja v Mestni občini Ljubljana, IZVO-R, Ljubljana, april 2018 (potrjena dne 24.7.2020)
 • SP 29    Celoviti protipoplavni ukrepi za povodje Gobovška in Dobrunjščice, IZVO-R, Ljubljana, 2018 (v potrjevanju)
 • SP 30    Izdelava karte poplavne nevarnosti za Reko in Brezniški potok ter načrtovanje protipoplavnih ukrepov, IZVO-R, april 2019 (v potrjevanju)
 • SP 32    Izdelava elaboratov prostorskih preveritev na območju ČS Center, Umetniško ustvarjanje, Aleksander Vujović s.p., 2020
 • SP 33    Celovita ocena okoljskih vplivov predlaganih razvojnih posegov Mestne občine Ljubljana na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ZaVita, d.o.o. in Geološki zavod Slovenije, april 2020
 • SP 34    PZI, Izdelava izvedbenega načrta ureditve Voslice na območju otroškega vrtca v MOL, IZVO-R, št. L78/19, september 2019
 • SP 35    PZI, Zapornici na Zgornjem in Spodnjem Galjevcu, Geoportal, št. gp-pr-032/1, januar 2019
 • SP 36    Idejne rešitve in primerjava variant obvoznice naselja Gameljne, ZaVita d.o.o., LUZ d.d., 2020
 • SP 37    Obravnava talnih vod pri načrtovanju posegov in gradnje v podzemnih etažah na območju MOL, Geološki Zavod Slovenije, Ljubljana, 2020, dopolnitev december 2021
 • SP 38    Preveritev določil za področje oglaševanja v MOL glede na izvajanje ukrepov po novi prostorski zakonodaji in predlog sprememb, LUZ d.d., 2018
 • SP 39    Študija protipoplavnih ukrepov in obravnava drugih okoljskih vidikov za umeščanje parkirišč za tovornjake na Rudniku, Ilovici in ob Ižanski cesti, IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana, september 2020, dopolnitev 2021
 • SP 40    Izdelava študije protipoplavnih ukrepov za umeščanje gasilskega doma v Sostrem, IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana, december 2020, februar 2021, junij 2021
 • SP 41    Hidrološko hidravlična analiza z ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju parcele št. 334/1 k.o. Šmartno pod Šmarno goro v MOL, IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana, januar 2021, februar 2021, dopolnitev julij 2021
 • SP 42    Idejna zasnova obvoznice Gameljne, LUZ d.d., 2018
 • SP 43    Sumarna karta hrupa za Mestno občino Ljubljana, za ceste z več kot 1 mio vozil letno in železnice, presečno leto 2016, A-Projekt, d. o. o., oktober 2020
 • SP 44    Hidrološko hidravlična analiza z ukrepi za umeščanje obvoznice Gameljne - IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana, september 2021, januar 2022, februar 2022
 • SP 45    Izdelava karte poplavne nevarnosti in ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Sibirije in Rakove jelše – dopolnitev zaradi spremembe lokacije Gasilske brigade Ljubljana jug, IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana, dopolnitev 2021
 • SP 46    Karte poplavne nevarnosti za spodnji tok Glinščice po izvedbi delnih ukrepov – 2. del naloge: Načrtovanje visokovodnega nasipa in izdelava karte poplavne nevarnosti Glinščice po njegovi izvedbi, IZVO-Vodar, d.o.o., Ljubljana, dopolnitev september 2021
 • SP 47    Izdelava poplavnih kart aktualnega stanja v prostoru po izvedbi protipoplavnih ukrepov na Dolgem potoku, IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana, junij 2021, januar 2022
 • SP 48    Hidrološko hidravlična študija s preveritvijo možnosti umestitve načrtovanega vrtca Galjevica v MOL, Ljubljana, november 2021, dopolnitev januar 2022, februar 2022