Spremembe OPN MOL 2018 – stališča do pripomb

Stališča do pripomb

Stališča do pripomb mestnih svetnikov, ki so jih podali na 28. seji Mestnega sveta, 23. 10. 2017:

Stališča do pripomb, podanih s strani Odborov Mestnega sveta MOL v oktobru in novembru 2017:

Stališča do pripomb, podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 24. 10. – 24. 11. 2017: