Prostorski izvedbeni akti v pripravi

 1. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območji urejanja MS1/2-1 in MR1/1 Zelena jama

  Sklep o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območji urejanja MS1/2-1 in MR1/1 Zelena jama (Besedilo sklepa in izhodišča za pripravo prostorskega akta) (datum objave: 24. 4. 2019).

  Osnutek Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območji urejanja MS1/2-1 in MR1/1 Zelena jama (Tekstualni del, grafični del, elaborat ekonomike ter smernice nosilcev urejanja prostora).

  Dopolnjeni osnutek Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območji urejanja MS1/2-1 in MR1/1 Zelena jama (Tekstualni del, grafični del, elaborat ekonomike ter prva mnenja nosilcev urejanja prostora).

 2. Občinski podrobni prostorski načrt 229 ŠMARTINKA – ŽITO

   

 3. Občinski podrobni prostorski načrt 16 Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče

  Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta 16 Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče (besedilo Izhodišč) (datum objave: 12. 7. 2019)

  Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta 16 Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče (Besedilo sklepa, izhodišča za pripravo prostorskega akta in obvestilo MOP o dodelitvi identifikacijske številke) (datum objave: 19. 11. 2019)

 4. Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

  Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška (Besedilo sklepa, izhodišča za pripravo prostorskega akta in obvestilo MOP o dodelitvi identifikacijske številke) (datum objave: 22. 8. 2019)

 5. Občinski podrobni prostorski načrt 465 Smodinovec

  Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta 465 Smodinovec (Besedilo sklepa, izhodišča za pripravo prostorskega aktaobvestilo MOP o dodelitvi identifikacijske številke in Načrt izvedbe vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč) (datum objave: 20. 11. 2019)

 6. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo

  Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo (Besedilo sklepa, izhodišča za pripravo prostorskega akta, obvestilo MOP o dodelitvi identifikacijske številke, Strokovno oceno možnih pomembnih vplivov na okolje in Analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode ter grafično prilogo) (datum objave: 20. 11. 2019)

  Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo (osnutek odloka in grafični del, elaborat ekonomike, ter smernice nosilcev urejanja prostora) (datum objave: 25. 9. 2020)

 7. Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

  Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Besedilo sklepa, Izhodišča za pripravo prostorskega akta, Obvestilo MOP o dodelitvi identifikacijske številke in grafične priloge) (datum objave: 20. 2. 2020)

 8. Občinski podrobni prostorski načrt 182 Pod hribom

  Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta 182 Pod hribom (Besedilo sklepa, Izhodišča za pripravo prostorskega akta, Obvestilo MOP o dodelitvi identifikacijske številke) (datum objave: 20. 5. 2020)

 9. Občinski podrobni prostorski načrt 379 Brnčičeva

  Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta 379 Brnčičeva (Besedilo sklepa, izhodišča za pripravo prostorskega akta, obvestilo MOP o dodelitvi identifikacijske številke) (datum objave: 17. 7. 2020)

 10. Občinski podrobni prostorski načrt 214 Rožnik – Pod hribom

 11. Občinski podrobni prostorski načrt 62 Dvor