Narava

Naredite nekaj zase in za svoje okolje

Želja po aktivnem preživljanju prostega časa je vedno več. Vabimo vas k raziskovanju svojega bivanjskega prostora, samostojno ali pa v družbi številnih nevladnih ali neprofitnih organizacij, katerih projekte sofinanciramo. 

Upravljanje krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je bilo s koncesijskim aktom podeljeno Snagi Javnemu podjetju, ki je znotraj podjetja organizirala novo organizacijsko enoto. V Službi Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib štirje zaposleni skrbijo za izvajanje nalog, ki jim jih nalagajo Zakon o ohranjanju narave, Odlok o Krajinskem parku Tivoli Rožnik in Šišenski hrib ter začasne upravljavske smernice. Začasne upravljavske smernice omogočajo upravljanje krajinskega parka do sprejetja upravljavskega načrta.

Več o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in upravljanju najdete tukaj.

Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij

Od leta 2009 vsako leto izvedemo javni razpis za sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti NVO in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana s področja varstva okolja. Tematiko razpisa prilagajamo trenutnim potrebam in stanju okolja. Podpora društvom in organizacija je razvidna na desni strani. Vsi projekti vključujejo tudi izobraževanje javnosti, zato vas vabimo, da se aktivnosti tudi udeležite.

Prvi čebelnik v Ljubljani

V letu 2017 smo dokončali prvi čebelnik oziroma gnezdišče za divje čebele in čmrlje v Ljubljani. Postavili smo ga v park Tivoli pri rastlinjaku. Divje čebele so zelo pomembne opraševalke, saj ena divja čebela opravi delo stotih kranjskih čebel. Tudi čmrlji so zelo učinkoviti, saj oprašujejo tudi v dežju, mrazu in vetru in so nepogrešljivi opraševalci sadnega drevja in nekaterih vrtnin. Divje čebele se zaradi sprememb v okolju soočajo s številnimi težavami. Ogrožajo jih pesticidi, pomanjkanje hrane, razne bolezni in pomanjkanje ustreznih varnih mest za gnezdenje. Pomagamo jim lahko z ohranjanjem cvetočih travnikov in gredic, predvsem pa z mesti za gnezdenje kot je čebelnik.

Jesenkova pot - gozdna učna pot

Jesenkova gozdna učna pot je bila urejena leta 1986 ob mednarodnem kongresu gozdarskih in lesarskih raziskovalnih organizacij v Ljubljani. Poimenovana je po prvem profesorju botanike na Ljubljanski univerzi, ki je bil hkrati veliki naravovarstvenik, zaslužen za zavarovanje Triglavskega narodnega parka. Na 3 km dolgi učni poti si lahko ogledate 30 različnih drevesnih vrst, ki so označene s tablicami. Približno eno tretjino vrst je avtohtonih, druge vrste pa so prinesene od drugod. 

Učna pot ob Koseškem bajerju

Obiskovalci Koseškega bajerja se lahko od leta 2014 sprehajate po učni poti, na kateri so predstavljeni različni habitati ter rastlinske in živalske vrste, ki jih najdemo ob in v Koseškem bajerju. Posebej so izpostavljene tudi tujerodne živalske in rastlinske vrste, ki so problem tako na brežinah bajerja kot tudi v vodi.

Akcija varstva dvoživk na Večni poti

Namen akcije je fizična zaščita dvoživk in ozaveščanje javnosti o vplivu prometa na dvoživke. Vsako leto spomladi v sodelovanju s Herpetološkim društvom na Večni poti nasproti Živalskega vrta postavimo posebno ograjo, ki zaustavi dvoživke pred prečkanjem cestišča. Člani društva nato s pomočjo prostovoljcev vsak večer izvedejo prenašanje dvoživk preko cestišča. Ozaveščanje javnosti poteka tudi preko prispevkov v medijih in tematskih publikacij.

Varstvo plavčka v Mestnem logu

Namen projekta je varstvo plavčka in ozaveščanje javnosti o problematiki motenja te vrste med mrestenjem. Gre za zelo ogroženo vrsto žabe, saj ji primanjkuje zanjo primernih habitatov. Zaradi motenja radovednežev v času parjenja, ko se barva kože samčkov obarva v modro, je ogrožena uspešnost razmnoževanja te vrste. V sodelovanju s Herpetološkim društvom in upravljavcem krajinskega parka Ljubljansko barje organiziramo »žabjo stražo«, člani društva pa izvajajo delavnice in predavanja v šolah ter vrtcih, ozaveščajo pa tudi obiskovalce parka, ki so prišli fotografirati to zelo zanimivo in privlačno vrsto.