Odpadki

Ravnanje z odpadki je eno od pomembnih področij varovanja okolja. Vključuje dejavnosti zmanjševanja nastajanja odpadkov ter ravnanja z njimi.

V okviru mestne uprave Mestne občine Ljubljana pripravlja operativne načrte za ravnanje z odpadki in spremlja uresničevanje lokalne strategije ravnanja z njimi Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Storitve ravnanja s komunalnimi in njim podobnimi odpadki v Mestni občini Ljubljana izvaja Snaga javno podjetje, d.o.o.

Sanacije nelegalnih odlagališč odpadkov

Nelegalna odlagališča odpadkov so nezaželen in izrazito moteč del pokrajine, ki je tudi potencialno škodljiv za zdravje. Vrsta in količina odpadkov na teh odlagališčih je zelo različna. Še posebej so nelegalna odlagališča problematična na vodovarstvenih območjih, kjer predstavljajo nenehno potencialno nevarnost za onesnaženje podzemne vode kot izjemno pomembnega vira pitne vode.

Oseba, ki opazi izlivanje, odmetavanje ali odlaganje nevarnih ali škodljivih snovi v vode, na vodno ali priobalno zemljišče ali na vodovarstvenem zemljišču je dolžna te dogodke nemudoma prijaviti centru za obveščanje, pristojni inšpekciji ali policiji in storiti vse, kar je v njeni moči, da so posledice za okolje čim manjše. Sanacija nelegalnih odlagališč je zelo zahteven proces, ki zahteva sistematičen in strokoven pristop ter zelo visoka finančna sredstva. Nadzor nad odstranjevanjem komunalnih odpadkov izvaja Inšpektorat MU MOL, za ostale vrste odpadkov pa Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje.

Gradbeni odpadki

Manjše količine čistih gradbenih odpadkov (opeka, beton, keramika) je mogoče oddati v zbirnem centru Barje, za večje količine pa je treba skleniti pogodbo s podjetjem, ki je pooblaščeno za ravnanje s to vrsto odpadkov. Vodenje različnih evidenc s področja ravnanja z odpadki je v pristojnosti MKO, Agencije RS za okolje.

Azbestni odpadki

Obstajata dve vrsti azbestnih materialov. V prvo skupino se uvrščajo čisti azbest in materiali, ki vsebujejo šibko vezan azbest (npr. skodle iz strešne lepenke, brizgani in ročno naneseni ometi, izolacijske plošče, tesnilne mase, smole, lepila, valovite lepenke iz azbesta, kiti in paste, nabrizgana in ročno nanesena izolacija). Za te izdelke je značilno, da se zaradi svoje strukture z lahkoto drobijo in vlaknajo. V drugo skupino se uvrščajo izdelki iz azbest cementa (npr. strešne plošče, fasadne plošče, vodovodne in kanalizacijske cevi in kolena, vodni zbiralniki, korita za rože) in drugi azbestni izdelki (asfaltne talne azbestne obloge, veziva, polnila, kiti, barve in premazi, zavorne obloge in sklopke). Iz teh izdelkov se azbest ne sprošča, če niso poškodovani ali če se jih ne obdeluje (vrta, reže, žaga, brusi).

Azbestna, iglam podobna vlakna so zelo majhna in jih lahko vdihavamo, ne da bi za to vedeli. Ker lahko povzročajo bolezni kot so azbestoza in rak pljuč je treba vse materiale, ki vsebujejo azbest odstraniti na poseben način. Odpadni azbest in šibko vezani azbestni odpadki morajo biti pred odstranitvijo površinsko obdelani ali obdelani s postopki utrjevanja ali uničevanja azbestnih vlaken ali zapakirani v zabojnikih ali vrečah tako, da je preprečeno sproščanje azbestnih vlaken v okolje. Prevoz odpadnega azbesta in šibko vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevanja je dovoljen le, če so ti odpadki predhodno ustrezno obdelani. Nakladanje in razkladanje azbestnih odpadkov na ali z nakladalnih površin vozil za prevoz tovora je treba izvesti skrbno, tako da se jih ne meče ali stresa. Če med prevozom azbestnih odpadkov pride do razsutja tovora, je treba razsute azbestne odpadke takoj po razsutju ponovno zapakirati in odpeljati na mesto odstranjevanja. Azbestni odpadki se odlagajo na odlagališče nevarnih odpadkov, lahko tudi na odlagališče nenevarnih odpadkov, če so predhodno obdelani s postopki utrjevanja ali uničevanja azbestnih vlaken. Manjše količine ustrezno obdelanih azbestnih odpadkov je mogoče oddati tudi v zbirnem centru Barje. Zbiralci azbestnih odpadkov morajo biti vpisani v posebno evidenco s področja ravnanja z odpadki, ki jo vodi MKO, Agencije RS za okolje. Nadzor izvajajo državni inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.

Izrabljene avtomobilske gume

Avtomobilske gume je treba zbirati ločeno in ne več v okviru odvoza kosovnih odpadkov. Povzročitelj odpadkov mora izrabljene gume oddati zbiralcu, lahko pa jih prepusti tudi serviserju. Oddaja izrabljenih avtomobilskih gum je brezplačna. Manjše število izrabljenih avtomobilskih gum je mogoče oddati tudi v zbirnem centru Barje.

Avtomobili

Ločimo izrabljena motorna vozila, »stara bremena« in zapuščena vozila. V Sloveniji je s 1. majem 2004 začel delovati sistem ravnanja z izrabljenimi vozili. Sistem zagotavlja zajem in razgradnjo vseh izrabljenih vozil v Sloveniji, tudi t. i. starih bremen. Izrabljeno vozilo je vozilo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb ali starosti ali drugih razlogov, in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz uredbe, ki ureja ravnanje z odpadki. Zadnji imetnik mora izrabljeno vozilo oddati na zbiralnem mestu ali v obratu za razstavljanje, ki izvaja tudi prevzem izrabljenih vozil. Prevzem izrabljenega vozila iz je brezplačen. Ob oddaji izrabljenega vozila zadnji imetnik brezplačno prejme potrdilo o uničenju izrabljenega vozila od upravljavca obrata za razstavljanje.

»Stara bremena« so izrabljena vozila, ki so bila odjavljena iz prometa v času pred 1. majem 2004, za katera ni mogoče ugotoviti ali določiti zadnjega lastnika in so zavržena na privatnih ali javnih površinah ali so nedovoljeno odložena v naravi.

Po 1. maju 2005 mora za odstranitev in ekološko razgradnjo izrabljenih vozil poskrbeti lastnik zemljišča, na katerem je vozilo. Za zapuščeno vozilo velja vozilo, ki je nerabno oz. zavrženo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb ali starosti ali drugih razlogov oz. ni skladiščeno v skladu z državnim predpisom o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili.

Nadzor nad zapuščenimi vozili izvajajo mestni redarji, ki na zapuščeno vozilo po prijavi ali uradni dolžnosti nalepijo pisno obvestilo, da se mora vozilo v osmih dneh odstraniti. Če je po osmih dneh vozilo še vedno na istem mestu, mestni redar odredi odstranitev zapuščenega vozila na varovan prostor in hkrati ugotavlja lastnika vozila. Odstranitev se opravi na stroške lastnika zapuščenega vozila. Zapuščeno vozilo se hrani na varovanem prostoru največ 60 dni od dneva, ko je bilo pripeljano. V tem času mestni redar pozove lastnika vozila, da poravna vse stroške odvoza in hrambe vozila ter ga odpelje. Če po preteku 60 dnevnega roka lastnik vozila ne odjavi, se šteje, da je vozilo brez lastnika. Lastninsko pravico na vozilu pridobi Mestna občina Ljubljana, ki občasno organizira javno prodajo zapuščenih vozil.