Program varstva okolja

Jasna usmeritev pri prostorskem, gospodarskem in družbenem razvoju

Program varstva okolja je osrednji strateški dokument Mestne občine Ljubljana, ki opredeljuje vizijo Ljubljane kot okoljsko uspešne prestolnice. Dokument izhaja iz stanja okolja, določa strateške cilje in natančno evidentira potrebne ukrepe, ki so podlaga trajnostnemu ravnanju in hkrati pomenijo jasno usmeritev pri prostorskem, gospodarskem in družbenem razvoju občine. Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana (2014-2020) je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana na svoji 36. seji, 7. julija 2014.

Prednostne naloge Programa

1. Dolgoročno zavarovanje vodnih virov

 • izboljšati kakovost virov pitne vode,
 • doseči dolgoročno uravnoteženost med odvzemi in obnavljanjem količin podzemne vode in
 • izboljšati ekološko stanje površinskih voda na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Varovanje naravnega okolja

 • ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti,
 • vzpostavitev celovitega sistema za učinkovito upravljanje z naravnimi vrednotami in zavarovanimi območji,
 • vzpostavitev celovitega zelenega sistema mesta ter njegovo učinkovito upravljanje.

3. Izkoriščanje razpoložljivih površin za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo

 • oblikovanje celostnega pristopa za zagotavljanje lokalne samooskrbe,
 • povečanje obsega in izboljšanje kakovosti zemljišč z možnostjo kmetijske pridelave,
 • razvoj mreže vrtičkov in projektov pridelovanja hrane med meščani in
 • spodbujanje prehoda na ekološko pridelavo hrane.

4. Prevzemanje aktivne vloge pri povezovanju in spodbujanju trajnostnega načina delovanja, poslovanja in bivanja v mestni občini

 • postavitev sistema za spremljanje izvajanja programa varstva okolja, vključevanje in informiranje deležnikov ter spreminjanje navad,
 • oblikovanje stimulativnega okolja za razvoj in izvedbo zelenih delovnih mest ter eko inovacij,
 • postavljanje zgleda s trajnostnim delovanjem in poslovanjem mestne uprave, javnih podjetij in javnih zavodov.