Financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika

Zakon o socialnem varstvu tudi določa, da občine financirajo plače oziroma nadomestila plač, vključno s prispevki, družinskih pomočnikov. Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Pravice družinskega pomočnika se financirajo iz dodatka za tujo nego in pomoč oziroma iz dodatka za pomoč in postrežbo, s sredstvi invalidne osebe, ki potrebuje družinskega pomočnika in s sredstvi prispevka zavezank oziroma zavezancev. Kadar ta sredstva ne zadostujejo, je razliko dolžna doplačati občina in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni center za socialno delo.