Otroci in mladi

Spodbujamo in sodelujemo

V Ljubljani živi, se izobražuje ali zadržuje z drugimi nameni veliko mladih. Poleg mladih občank in občanov Mestne občine Ljubljana, je v mestu tudi veliko srednješolcev in srednješolk ter študentov in študentk, ki se dnevno vozijo ali pa tu začasno bivajo. Ti svoje socialne pravice sicer uveljavljajo v občini stalnega bivanja, mnoge pa tudi v Ljubljani.

Kot posebno občutljiva skupina morajo biti otroci, mladostnice in mladostniki deležni dodatne zaščite, prilagojene njihovim potrebam ter življenjskim okoliščinam, s katerimi se soočajo v času odraščanja. V današnjem času se jih pomembno dotikajo negotove družbene razmere, vse več je mladih, ki so zaradi spremenjenih socialnih okoliščin ali težav v medsebojnih odnosih znotraj najožje socialne mreže, postavljeni pred nove zahteve in izzive, katerim brez pomoči pogosto niso kos. Prav na potrebe mladih iz manj spodbudnih socialnih okolij ter z že zaznanimi težavami in stiskami se osredotočajo raznovrstni socialno varstveni programi nevladnih organizacij, ki jih sofinancira tudi Mestna občina Ljubljana.

Ti otrokom in mladim nudijo pomoč pri premagovanju njihovih težav, prispevajo k soustvarjanju pozitivnih izkušenj in k vzpostavljanju konstruktivnih medosebnih odnosov, utrjujejo mlade v prepričanju lastne vrednosti ter prispevajo h krepitvi in ohranjevanju njihove socialne vključenosti.

Ohranjanje in promocija zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov

Z zdravstvenega vidika so otroci in mladi zelo občutljiva populacija, ki zahteva posebno skrb. Njihove zdravstvene težave so pretežno povezane z značilnostmi rasti in razvoja, načinom življenja ter z ožjim in širšim družbenim okoljem. Ohranjanje in promocija zdravja otrok in mladostnikov je povezana z vzgojnim delom na vsebinah varovanja zdravja, ki na nevsiljiv in priljuden način vplivajo na vzorce vedenja, lahko zagotovijo izboljšanje dolgoročnih zdravstvenih izidov ter obenem zmanjšajo razlike v zdravju otrok in mladih. Osveščanje in motiviranje otrok in mladostnikov, da skrbijo za svoje zdravje s tem, da oblikujejo takšna stališča in vedenjske vzorce, ki pogojujejo zdrav način življenja in preprečujejo nastanek in razvoj bolezni in poškodb, je bistvo programov, ki smo jih izbrali na javnih razpisih.