Sonaravno mesto

Mesto v sožitju z naravnim okoljem

Trajnostni razvoj vključuje predpostavko o neposrednem dostopu do odprtega prostora in povezanosti krajinskega sistema. Ljubljana leži na stiku dveh različnih ekosistemov, Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja, ki ima omejene samočistilne sposobnosti. Na zavarovanih vodonosnih območjih bo na zalogo dovolj kvalitetne podtalnice. Mesto bo v obdobju po nafti in podnebnih sprememb zaradi globalnega segrevanja uporabljalo alternativne in obnovljive vire energije.

Razvoj mesta bo upošteval omejitve, ki izhajajo iz še razpoložljive okoljske zmogljivosti prostora. Mesto bo zadržalo zvezdasto obliko poselitve z vmesnimi zelenimi klini in prezračevalnimi preduhi. Nova strnjena zazidava bo zapolnjevala prostor znotraj obroča mestne avtoceste, razpršeno pozidavo na podeželju bo zaokrožala gručasta zazidava. Z novo zazidavo bodo najprej reaktivirana degradirana območja opuščene industrije.

Energetsko učinkovita gradnja ne bo povzročala nobenih emisij. Biološko središče in ekološki park bosta promovirala najnovejše tehnologije, ki zagotavljajo sklenjeno kroženje snovi in okoljsko vzdržnost v ravnanju z odpadki in viri. Odprto bo novo regionalno odlagališče odpadkov, obstoječe odlagališče bo renaturalizirano.

Z načrtovanjem mešane rabe se bo zmanjšal promet in s tem obremenitve okolja v gosto zazidanih predelih. Mešana območja bodo ustvarjala pogoje za stalen tok odvijanja dejavnosti in dogodkov po vsem mestu.

Priseljevanje v mesto bo povečalo potrebo po zelenih in rekreacijskih površinah. S prenovo parkov, zelenih in rekreacijskih površin v mestnem središču se bo z novimi zelenimi potezami povezal krajinski sistem mesta in regije.

Strnjene stanovanjske četrti in soseske raznih oblik se bodo gradile dosledno po načelih trajnostne gradnje in mešane rabe. Nove oblike nizko-goste zazidave v zelenju bodo obudile zamisel vrtnega mesta na temelju okoljske etike.

Z okoljskim izobraževanjem bomo razvijali organizacijo trajnostne skupnosti v mestu v obliki zveze trajnostnih sosesk, ki bodo upravljala mrežo oskrbnih in izobraževalnih centrov. Stanovanjske soseske bodo gradbeno in energetsko prenovljene, ob primernih zgostitvah zazidave bodo prenovljene in na novo opremljene stanovanjske zelene površine.

Prenovili bomo prometno ureditev središča

Deloval bo sistem integriranega javnega prometa in enotne vozovnice, ki bo povezan s »parkiraj & se pelji« terminali. Gostoto prometa bo mesto uravnavalo z zaračunavanjem posebne takse za vstop v mesto. Mreža kolesarskih stez in poti se bo trikrat povečala, površine za pešce se bodo povečale v mestnem in lokalnih središčih za 70%. Z zaprtjem mestnega jedra za motorni promet in novim sistemom dostave blaga v mestu bo uresničen projekt trajnostnega prometa Civitas mobilis.

Mesto bo začelo uvajati avtobuse LPP na vodik in s pomočjo tehnološkega centra za alternativne vire energije postavilo električne napajalne postaje z gorivnimi celicami za oskrbo pomembnih ustanov. Z delovanjem novega prometnega terminala se bodo izboljšali tokovi blaga in zmanjšale obremenitve okolja zaradi tovornega prometa.

Varovali bomo naravo okoli Ljubljane

Veriga treh elektrarn na zajezitvah Save bo zagotavljala energetsko samooskrbo mesta, na vodnih in parkovnih ureditvah bo nastal prostran regijski športno-rekreacijski park, ki bo omogočil razvoj jadralskih in veslaških športov na mirnih vodah. Velika vodna zajetja bodo bogatila podtalnico in služila za namakanje.

Na južnem delu Ljubljane bodo zgrajeni zadrževalniki in razbremenilniki , ki bodo varovali mesto pred katastrofalnimi velikimi poplavami. V regijskem krajinskem parku Barje bodo kmetje upravljali kulturno krajino in skrbeli za ohranjanje pestrosti biotopov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, še posebej mokrišč.

Prebivalci Barja bodo dejavno sodelovali pri upravljanju parka, ki bo ponujal alternativne oblike eko- in bio-turizma. Nadzorovano varovanje narave v rekreacijskem zaledju mesta bosta zagotovila tudi razglašena Krajinski park Šmarna gora in Krajinski park Polhograjski Dolomiti. Kmetije v zaledju mesta se bodo še naprej preusmerjale v sonaravno kmetovanje, ki vključuje tudi vzdrževanje kulturne in varovanje naravne krajine.

Novi programi razvoja podeželja in prenove vasi bodo vzpodbujali razne oblike sožitja med mestom in podeželjem v regiji. Ustanavljala se bodo razvojna jedra za razvoj novih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in oblikovanje skupnih turističnih proizvodov.