Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 21. 5. 2013

Datum objave: 3. 5. 2013
Rok za prijavo: 21. 5. 2013

Mestna občina Ljubljana objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin MOL (poslovnih prostotov). Javna dražba se bo vršila v torek, 21. maja 2012, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013 javno dražbo za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana.

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat.številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321

2. PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P04 v skupni izmeri 94,74 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Tugomerjeva 2 v Ljubljani z ID oznako št. 1739-989-70 v k.o. 1739 – Zgornja Šiška. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – storitvena dejavnost, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 136.899,30 EUR
(z besedo: atošestintridesettisočosemstodevetindevetdeset evrov 30/100)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P02 v skupni izmeri 43,66 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Tugomerjeva 2 v Ljubljani z ID oznako št. 1739-989-68 v k.o. 1739 – Zgornja Šiška. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – storitvena dejavnost, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izhodiščna cena: 63.088,00 EUR
(z besedo:triinšestdesettisočoseminosemdeset evrov 00/100).
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 15 v skupni izmeri 33,98 m2 na naslovu Grablovičeva 52 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1039-15 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas do 09.11.2015, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 58.800,00 EUR
(z besedo: oseminpetdesettisočosemsto evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 14 v skupni izmeri 15,37m2 na naslovu Grablovičeva 52 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1039-14 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (trgovina z neživili, storitvena dejavnost). Poslovni prostor je prazen, drugih bremen je nepremičnina prosta. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 24.240,00 EUR
(z besedo: štiriindvajsettisočdvestoštirideset evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 12 v skupni izmeri 33,80 m2 na naslovu Grablovičeva 54 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1040-15 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 62.040,00 EUR
(z besedo: dvainšestdesettisočštirideset evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 13 v skupni izmeri 17,85 m2 na naslovu Grablovičeva 54 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1040-16 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Poslovni prostor je prazen, drugih bremen je nepremičnina prosta. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 28.800,00 EUR
(z besedo: osemindvajsettisočosemsto evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.7. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 8 v skupni izmeri 48,79 m2 na naslovu Grablovičeva 58 v Ljubljani (pritličje, klet) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1005-16 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Poslovni prostor je prazen, drugih bremen je nepremičnina prosta. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 72.600,00 EUR
(z besedo: dvainsedemdesettisočšeststo evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.8. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 9 v skupni izmeri 48,83 m2 na naslovu Grablovičeva 58 v Ljubljani (pritličje, klet) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1988-16 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 72.840,00 EUR
(z besedo: dvainsedemdesettisočosemstoštirideset evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.9. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 4 v skupni izmeri 15,96 m2 na naslovu Grablovičeva 62 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1990-14 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (trgovina z živili). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 23.040,00 EUR
(z besedo: triindvajsettisočštirideset evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.10. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 242,70 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Beethovnova 4 v Ljubljani z ID oznako št. 1725-484-2 in št. 1725-484-3 v k.o. 1725 – Ajdovščina. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – pisarniška dejavnost, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 484.995,00 EUR
(z besedo: štiristoštiriinosemdesettisočdevetstopetindevetdeset evrov)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.11. Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju v izmeri 90,96 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-299-5 s kletnimi prostori v izmeri 27,98 m2 z id. oznako 1725-299-16 v stavbi št. 299 na naslovu Gosposvetska cesta 4 v Ljubljani, parc.št. 1725-2460/0-0, k.o.1725-Ajdovščina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. V času prodaje je nepremičnina zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem, kot najemodajalcem, sklenjeno najemno razmerje za določen čas do 16.04.2015, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.

Izklicna cena: 180.200,00 EUR
(z besedo: stoosemdesettisočdvesto evrov 00/100)

3. NAJNIŽJI ZNESEK VIŠANJA
Najnižji znesek višanja kupnine je 500,00 EUR.

4. POGOJI PRODAJE

4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oz. po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

5. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE

Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000 v 15 (petnajstih) dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.

6. KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE

Javna dražba se bo vršila dne 21.05.2012 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri, po naslednjem vrstnem redu:
- poslovni prostor št. P04 na naslovu Tugomerjeva 2 ob 11:00 uri
- poslovni prostor št. P02 na naslovu Tugomerjeva 2 ob 11:20 uri
- poslovni prostor št. 15 na naslovu Grablovičeva 52 ob 11:40 uri
- poslovni prostor št. 14 na naslovu Grablovičeva 52 ob 12:00 uri
- poslovni prostor št. 12 na naslovu Grablovičeva 54 ob 12:20 uri
- poslovni prostor št. 13 na naslovu Grablovičeva 54 ob 12:40 uri
- poslovni prostor št. 8 na naslovu Grablovičeva 58 ob 13:00 uri
- poslovni prostor št. 9 na naslovu Grablovičeva 58 ob 13:20 uri
- poslovni prostor št. 4 na naslovu Grablovičeva 62 ob 13:40 uri
- poslovni prostor št. P01 na naslovu Beethovnova 4 ob 14:00 uri
- poslovni prostor št. na naslovu Gosposvetska cesta 4 ob 14:20 uri

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.

7. POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNI DRAŽBI

7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
- Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
- Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis
pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži
pooblaščenec.
- Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oz. priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
- Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb)

7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.
7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.

8. VARŠČINA

8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka:
01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni prostor št. ____ na naslovu________«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

9. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičninah, informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Marini Anžur, tel.št. 01/306-11-34, elektronska pošta: marina.anzur@ljubljana.si in kontaktni osebi Mihaeli Šiker Topolovec, tel.št. 01/306-11-95, elektronska pošta: mihaela.siker@ljubljana.si

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

10. DRUGI POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si .

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Razpisne datoteke