Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 18. 1. 2017 , odpiranje prijav: 19. 1. 2017

Datum objave: 23. 12. 2016
Rok za prijavo: 18. 1. 2017 do 9.00 ure.
Odpiranje prijav: 19. 1. 2017 9.30 uri, JSS MOL, Zarnikova 3, v sejni sobi v III. nadstropju.

  1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina: Posamezni del stavbe z id.št. 1740-1698-907, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto št. 7 s pripadajočimi prostori v skupni izmeri 57,10 m2, v kleti (1. etaži) stavbe z naslovom Jesenkova ulica 4 v Ljubljani, s pripadajočimi solastniškimi deleži na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču. Stanovanjska enota sestoji iz kuhinje, sobe, predsobe, kopalnice in WC.

    Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za predmetno stavbo v smislu določil Stvarnoprvnega zakonika še ni vzpostavljena. Predmetno stanovanje je kot posamezni del stavbe že vpisano v zemljiško knjigo z začasno id.št. 1740-1698-907.

    Izhodiščna cena: 45.300,00 EUR (petinštiridesettisočtristo 00/100 EUR)

    Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe in notarsko overitev podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi, plača kupec.

Ogled nepremičnine bo dne 12.1.2017 med 10.00 in 10.45 uro.

Razpisne datoteke