Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Javnega stanovanjskega sklada MOL

Zaključen: 10. 1. 2017 , odpiranje prijav: 11. 1. 2017

Datum objave: 15. 12. 2016
Rok za prijavo: 10. 1. 2017 do 9.00 ure.
Odpiranje prijav: 11. 1. 2017 9.30 uri, JSS MOL, Zarnikova 3, v sejni sobi v III. nadstropju.

Predmet javnega zbiranja ponudb je posamezni del stavbe z ID oznako 2677-376-63, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto v izmeri 21,76 m2 v mansardi, posamezni del stavbe v izmeri 1,86 m2 in posamezni del stavbe v izmeri 1,58 m2, ki oba v naravi predstavljata shrambo v kleti vse v stavbi na naslovu Tesarska ulica 12, Ljubljana.

Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina: Posamezni del stavbe z ID oznako 2677-376-63, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto v izmeri 21,76 m2 v mansardi (7. etaži), posamezni del stavbe z ID oznako 2677-376-66 v izmeri 1,86 m2 in posamezni del stavbe z ID oznako 2677-376-67 v izmeri 1,58 m2, ki oba v naravi predstavljata shrambo v kleti (1. etaži), vse v stavbi na naslovu Tesarska ulica 12, Ljubljana, s pripadajočim solastniškim deležem na posebnih in splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču. Stanovanjska enota sestoji iz dveh fizično nepovezanih prostorov (kuhinja in soba), sanitarije pa so v souporabi več etažnih lastnikov.

Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za predmetno stavbo je vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo.

Izhodiščna cena: 43.700,00 EUR (triinštiridesettisočsedemsto 00/100 EUR)

Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe in notarsko overitev podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi, plača kupec.

Razpisne datoteke