Razpisi, razgrnitve in javne objave

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Predmet javne dražbe so trije poslovni prostori na naslovu Gosposka ul. 4 v Ljubljani

  Zaključen: 18. 10. 2011

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Predmet javne dražbe so štiri počitniška stanovanja v Republiki Hrvaški, Červar-Porat, katerih zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.

  Zaključen: 18. 10. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine MOL

  poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 34,73 m2, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske hiše na naslovu Poljanska 16 v Ljubljani

  Zaključen: 7. 11. 2011 , odpiranje prijav: 9. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o oddaji poslovnega prostora v najem v velikosti 61,00 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Linhartova 13, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1160/1 in 1163/11, k.o. Bežigrad.

  Zaključen: 27. 10. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi stvarne služnosti za potrebe izgradnje meteorne in odpadne kanalizacije na nepremičnini s parc. št.: 66/56 in 618/14, obe k.o. Golovec.

  Zaključen: 20. 10. 2011

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  MOL objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 845/2 k.o. Moste

  Zaključen: 19. 10. 2011

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  MOL objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 845/6 k.o. Moste

  Zaključen: 19. 10. 2011

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  MOL, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 1213/1 k.o. Moste

  Zaključen: 19. 10. 2011

 • Namera o sklenitvi najemne pogodbe

  za zemljišče, parc. št. 400/1 dvorišče v izmeri 555 m², k.o. Dravlje, v območju urejanja zemljišč ŠP4/1-1Avtotehna (do sprejema OPPN)

  Zaključen: 15. 10. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za nepremičnino-poslovni prostor št. P01 v izmeri 18,51 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Vilharjeva cesta 39a v Ljubljani.

  Zaključen: 6. 10. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 24,01 m2, ki se nahaja v pritlični etaži poslovnega objekta na naslovu Poljanska 1 v Ljubljani

  Zaključen: 3. 11. 2011 , odpiranje prijav: 8. 11. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

  poslovni prostor št. P/5 v skupni izmeri 62,92 m2, ki se nahaja v pritlični etaži stanovanjske stavbe na naslovu Brilejeva ulica 8 v Ljubljani

  Zaključen: 7. 11. 2011 , odpiranje prijav: 10. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljišču s parc. št.: 2260/123, 2260/124, 2260/125 in 2260/188, vse k.o. Stožice, po katerih poteka daljnovod 110kV Črnuče- Bežigrad

  Zaključen: 9. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo objekta 2x110kV kabelske povezave med RTP Šiška in RTP PCL

  Zaključen: 8. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljišču parc. št. 453/1 in 453/2 obe k.o. Bizovik, zaradi priključevanja stanovanjskega objekta na javno kanalizacijsko omrežje.

  Zaključen: 2. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za nepremičnino-poslovni prostor št. 013 v izmeri 11,60 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Linhartova cesta 13 v Ljubljani

  Zaključen: 29. 10. 2011

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine MOL

  poslovni prostor – garaža v izmeri 35,00 m2, ležeča na parc. št. 2184/5, vlož. št. 814 v k.o. 2636 – Bežigrad.

  Zaključen: 22. 11. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

  Poslovni prostor št. P03 za trgovsko ali storitveno dejavnost v skupni izmeri 20,85 m2, ki se nahaja v pritličju poslovnega objekta na naslovu Poljanska 1.
  Poslovni prostor št. 101 za trgovsko ali storitveno dejavnost v skupni izmeri 47,08 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju poslovnega objekta na naslovu Poljanska 1.

  Zaključen: 18. 11. 2011 , odpiranje prijav: 23. 11. 2011

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine MOL

  poslovni prostor z oznako PO1 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Cesta v Mestni log 20 v Ljubljani.

  Zaključen: 24. 11. 2011 , odpiranje prijav: 24. 11. 2011

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine MOL

  poslovni prostor s skladiščem z oznako L7 (PO1 in PO2) v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Koseskega ulica 1a v Ljubljani.

  Zaključen: 24. 11. 2011 , odpiranje prijav: 1. 1. 1970

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

  poslovni prostor št. 18 v skupni izmeri 53,96 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe na naslovu Grablovičeva 50, Ljubljana.

  Zaključen: 22. 11. 2011 , odpiranje prijav: 24. 11. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

  poslovni prostor št. 17 v skupni izmeri 33,97 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe na naslovu Grablovičeva 50, Ljubljana.

  Zaključen: 22. 11. 2011 , odpiranje prijav: 24. 11. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

  garaža št. G-2 v skupni izmeri 18,00 m2, ki se nahaja na naslovu Prešernova cesta 4a, Ljubljana,
  garaža G-3 v skupni izmeri 18,00 m2, ki se nahaja na naslovu Prešernova cesta 4a, Ljubljana.

  Zaključen: 22. 11. 2011 , odpiranje prijav: 24. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi stavbne pravice za dosego javne koristi

  Zaključen: 29. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  pogodbe za zemljišče, parc. št. 1208/1 pašnik v izmeri 110 m², k.o. Šentvid nad Ljubljano, v območju urejanja ŠE -Šentvid.

  Zaključen: 24. 11. 2011

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  MOL objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 1482/2 k.o. Dravlje.

  Zaključen: 18. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št. 428/4 in 430/8, obe k.o. Kašelj, za potrebe izgradnje elektro kabelske kanalizacije med Zalogom in Novim Poljem

  Zaključen: 11. 11. 2011

 • Javna dražva za prodajo nepremičnin

  Predmet javne dražbe so štiri počitniška stanovanja v Republiki Hrvaški, Červar-Porat, katerih zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca

  Zaključen: 29. 11. 2011 , odpiranje prijav: 29. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za zemljišče, parc. št. 780/46-0, njiva v izmeri 163,00 m2 k.o. 2681 Brinje II, v območju urejanja SScv – pretežno večstanovanjske površine.

  Zaključen: 30. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o oddaji poslovnega prostora v najem v velikosti 17,70 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Linhartova 13, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1160/1 in 1163/11, k.o. Bežigrad.

  Zaključen: 30. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št.: 931, 942/1, 942/7, 944/2, 946/2, vse k.o. Stožice in parc. št. 1076, k.o. Brinje, za potrebe izgradnje vročevodnega omrežja in toplotne postaje za objekte na Zupanovi in Štembalovi ulici.

  Zaključen: 26. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  pogodbe za nepremičnino parc.št. 145/10 in 145/15 k.o. Poljansko predmestje, ki v naravi predstavlja ½ vrstne hiše z dvoriščem.

  Zaključen: 26. 11. 2011

 • Javno dražbo za prodajo nepremičnin

  poslovni prostor št. P01 v izmeri 48,65 m2 v stavbi na naslovu Petkovškovo nabrežje 67 v Ljubljani.

  Zaključen: 6. 12. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  parkirna mesta, ki se nahajajo v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana

  Zaključen: 3. 12. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  poslovni prostor št. L-16 z identifikacijsko številko 1727-1038-15 v pritličju Grablovičeva ulica 52
  poslovni prostor z oznako 13 z identifikacijsko številko 1772-1526-13 v etaži 1, Nove Fužine 45 v skupni izmeri 22,15 m2.

  Zaključen: 3. 12. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  je poslovni prostor št. L-10 v skupni izmeri 115,14 m2, ki se nahaja v pritlični etaži stavbe na naslovu Grablovičeva ulica 56 v Ljubljani.

  Zaključen: 3. 12. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  poslovni prostori - parkirna mesta na naslovu Neubergerjeva ulica11 in Štihova ulica 7, 19

  Zaključen: 3. 12. 2011

 • Javno dražbo za prodajo nepremičnin

  poslovni prostor v I. nadstropju v izmeri 152,32 m2 v stavbi na naslovu Gregorčičeva ul.7 v Ljubljani
  poslovni prostor v kleti stavbe v izmeri 13,39 m2 v stavbi na naslovu Gregorčičeva ul.7 v Ljubljani
  je poslovni prostor, ki se nahaja v vrstni hiši na naslovu Teslova ul.17 v Ljubljani

  Zaključen: 6. 12. 2011

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin in preklic javne dražbe

  Javna dražba za poslovni prostor v pritličju v izmeri 164,51m 2 v stavbi na naslovu Dalmatinova 6a z id oznako nepremičnine 1737-546-11, parc.št. 2592, k.o. Tabor.

  Preklic javne dražbe na naslovu Dalmatinova ul. 6 a v Ljubljani.

  Zaključen: 29. 12. 2011

 • Javno dražbo za prodajo nepremičnin in preklic javne dražbe

  Javna dražba za poslovni prostor (atelje) KO2 v polkletni etaži v izmeri 19,90 m2 in skladiščni poslovni prostor KO1 v polkletni etaži v izmeri 33,60 m2 v stavbi na naslovu Veselova ul. 12 v Ljubljani in
  parc.št. 2176 v izmeri 991,00 m2 (delež MOL je 806/10000)
  parc.št. 2174 v izmeri 17,00 m2 (delež MOL je 806/10000)
  parc.št. 2173 v izmeri 17,00 m2 (delež MOL je 806/10000)
  parc.št. 2172 v izmeri 17,00 m2 (delež MOL je 806/10000)
  parc.št. 2177 v izmeri 16,00 m2 (delež MOL je 806/10000).

  Preklic javne dražbe na naslovu Veselova ul. 12 v Ljubljani.

  Zaključen: 29. 12. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin in preklic javnega zbiranja ponudb

  Stavbno zemljišče: parc. št. 43/15 dvorišče v izmeri 105 m2, parc. št. 43/22 dvorišče v izmeri 1 m2, oba k.o. Gradišče I, ki sta predmet prodaje, se nahajata v enoti urejanja MS-21,kjer je predvidena zemljišča CU-osrednje območje centralnih dejavnosti
  Nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 250/7 pašnik v izmeri 532 m2 k.o Trebeljevo, zemljišče se nahaja v območju SO-1757, kjer je namenska raba SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine
  Nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 625/4 njiva v izmeri 2356 m², parc. št. 626/13 njiva v izmeri 1982 m², parc. št. 626/22 neplodno v izmeri 154 m², vse k.o. Dravlje, skupaj 4.492 m².

  Preklic javnega zbiranja ponudb

  Zaključen: 1. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št.: 1819/3, k.o. Ig, za potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora plinovodnega omrežja.

  Zaključen: 2. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za zemljišče, 780/47-0, njiva v izmeri 41,00 m2, parc. št. 780/49-0 njiva v izmeri 25 m2 in parc. št. 797/3-0 dvorišče v izmeri 4 m2 vse k.o. 2681 Brinje II, v območju urejanja SScv – pretežno večstanovanjske površine.

  Zaključen: 30. 11. 2011

 • Preklic javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  objavljeno v Uradnem listu št. 93, z dne 18.11.2011 in na spletni strani MOL z dne 16.11.2011.

  Zaključen: 25. 11. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1096/2 njiva v izmeri 81 m2 k.o. Črnuče.
  Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2389/24 pašnik v izmeri 613 m2 k.o Stožice.
  Nezazidano stavbno zemljišče, več parcel vse k.o. Karlovško predmestje, skupaj 3.152 m².

  Zaključen: 10. 12. 2011 , odpiranje prijav: 13. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljišču parc. št. 357/11, k.o. Zgornja Šiška, zaradi ureditve dostopa in dovoza do stanovanjskega objekta, ki se bo gradil na zemljišču parc. št. 357/15, iste k.o.

  Zaključen: 10. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št. 411/1, k.o. Kašelj, zaradi poteka plinovoda z oznako L10700.

  Zaključen: 9. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  MOL, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 102/11-dvorišče 74 m², vpisano v zemljiški, ki se nahaja v območju urejanja (EUP) PO-327.

  Zaključen: 7. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi stavbne pravice

  Zaključen: 30. 11. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  Topniška cesta 19,
  Stari trg 24,
  Stari trg 21.

  Zaključen: 17. 12. 2011

 • Javna dražbo za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 20. 12. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  poslovni prostor št. 5 v skupni izmeri 85,84 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Tbilisijska ulica 85 v Ljubljani,
  poslovni prostor v skupni izmeri 100,10 m2, ki se nahaja v kletni etaži v stanovanjskem stolpiču na naslovu Vodovodna cesta 39,
  poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 42,47 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Vodnikova 13,
  poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 14,68 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta na naslovu Zadružna 9.

  Zaključen: 17. 12. 2011 , odpiranje prijav: 20. 12. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 625/4 njiva v izmeri 2356 m² k.o. Dravlje,
  nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 3217 travnik v izmeri 179 m2 k.o Tabor,
  nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1867/15 njiva v izmeri 356 m² k.o Kašelj,
  zazidano stavbno zemljišče parc. št. 620/2 dvorišče v izmeri 46 m² k.o. Spodnja Šiška,
  delež (36371/37121) zemljišča parc. št. 2217/4 neplodno v izmeri 1382 m² k.o. Stožice.

  Zaključen: 17. 12. 2011 , odpiranje prijav: 22. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi stvarne služnosti za gradnjo javne komunalne infrastrukture-plinovoda in vodovoda na parc. št. 118/146, k.o.Golovec.

  Zaključen: 20. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št.: 1531/9, 1531/14, 1531/3, 1547/8, 1549/4, 1531/27, 1/74, 1/30, 32/12, 34/5, 1/71, 1/40, 1/20, 1/29 in 1817/11,vse k.o. Nove Jarše, za potrebe obnove plinovoda na območju Novih Jarš.

  Zaključen: 17. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za nepremičnino-poslovni prostor št. P01 v izmeri 99,83 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Pokopališka 13 v Ljubljani.

  Zaključen: 14. 12. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zazidano stavbno zemljišče:
  • parc.št. 571/10 poslovna stavba 680 m², dvorišče 570 m², skupaj v izmeri 1250 m² in
  • parc.št. 571/12 neplodno v izmeri 380 m² obe k.o. Vižmarje, skupaj 1.630 m²

  Zaključen: 24. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za ustanovitev stvarne služnosti na nepremičnini s parc. št.: 682/1, k.o. Brinje I.

  Zaključen: 29. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za nepremičnino - del shrambe z id.št. 1728-490-6 v izmeri 11,37 m2.

  Zaključen: 25. 1. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št: 26/7, 26/8 in 26/22, vse k.o. Rudnik, za potrebe priključevanja obstoječega stanovanjskega objekta na parc. št. 26/14, k.o. Rudnik, na javno kanalizacijsko omrežje.

  Zaključen: 28. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o oddaji poslovnega prostora v najem v velikosti 75,15 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Prijateljeva ulica 2, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 8/6, k.o. Prule.

  Zaključen: 20. 12. 2011

 • Javno naznanilo

  o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2012

  Zaključen: 31. 1. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  zazidano stavbno zemljišče, ki v naravi predstavlja objekt na naslovu Ulica Stare pravde 6, Ljubljana

  Zaključen: 21. 1. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  oddaji poslovnega prostora v najem v velikosti 225,81 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Gornji trg 44, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 2/7, k.o. Prule.

  Zaključen: 28. 1. 2012

 • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino parc. št.1763/96 k.o. 2636 Bežigrad v Ljubljani.

  Zaključen: 24. 1. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za nepremičnino parc. št. 1165/9, dvorišče 48 m2, k.o. Vič, ki se nahaja v enoti urejanja prostora RD - 464.

  Zaključen: 31. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za ustanovitev stvarne služnosti na nepremičnini s parc. št.: 2159, k.o. Tabor.

  Zaključen: 29. 12. 2011

 • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino-poslovni prostor št. P02 v izmeri 30,72 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Palmejeva ulica 24 v Ljubljani.

  Zaključen: 7. 2. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št.: 1602/1, 1602/3 in 1627, vse k.o. Moste za potrebe ureditve dostopa in izvedbo komunalnih vodov do Trgovskega centra Eurospin Ljubljana Fužine, ki se bo gradil na zemljišču parc. št. 1602/2, k.o. Moste.

  Zaključen: 1. 2. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o oddaji poslovnih prostorov v najem v skupni velikosti 133,05 m2, ki se nahajajo v stavbi na naslovu Trg prekomorskih brigad 1, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 797/2, k.o. Zgornja šiška.

  Zaključen: 28. 1. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  oddaji poslovnega prostora v najem v velikosti 30,16 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Letališka 33, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 127/151, k.o. Moste.

  Zaključen: 28. 1. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o oddaji poslovnega prostora v najem v velikosti 191,73 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Kolodvorska 6, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 2316, k.o. Tabor.

  Zaključen: 28. 1. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče
  parc. št. 1571/12 njiva v izmeri 145 m2,
  parc.št. 1571/16 njiva v izmeri 44 m2,
  parc.št. 1571/17 njiva v izmeri 4 m2 vse k.o. Zelena jama skupaj 193 m².

  Zaključen: 11. 2. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  poslovni prostori - Mestni trg 15

  Zaključen: 18. 2. 2012

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  na delu zemljišča parc.št. 1042/28 k.o. Šentvid nad Ljubljano, za potrebe prehoda in dostopa.

  Zaključen: 25. 2. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za zemljišče, parc.št. 1424/94, dvorišče v izmeri 20 m2, parc.št. 1424/98, dvorišče v izmeri 20 m2 in parc.št. 1424/99 dvorišče v izmeri 7 m2 vse k.o. Dravlje, v območju urejanja DR 154.

  Zaključen: 24. 2. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  zemljišče, parc. št. 889/3 neplodno v izmeri 84 m², k.o. Vič, v območju urejanja VI-636 Vič.

  Zaključen: 10. 2. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zaključen: 9. 2. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  poslovni prostor št. 5 v skupni izmeri 85,84 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Tbilisijska ulica 85 v Ljubljani,
  parkirna mesta, ki se nahajajo v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 17. 3. 2012 , odpiranje prijav: 20. 3. 2012

 • Javno dražbo za prodajo nepremičnin MOL

  poslovni prostor garaža št. SI 13 v izmeri 12,50 m2 z id. oznako 1735-3421-13 v garažni stavbi v Ljubljani, pod Bratovševo ploščadjo 4-6,
  poslovni prostor-pomožni prostor v kleti v izmeri 70,59 m2 z id. oznako 1735-563-21, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Bratovševa ploščad 27,
  poslovni prostor št. 25 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Valvasorjeva ul. 12 v Ljubljani z id. oznako nepremičnine 1725-133-24 v skupni izmeri 15,65 m2,
  poslovni prostor s skladiščem z oznako L7 (PO1 in PO2) v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Koseskega ulica 1a.

  Zaključen: 20. 3. 2012 , odpiranje prijav: 20. 3. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za zemljišče, parc. št. 444/28 njiva v izmeri 100 m², k.o. Zadobrova, v območju urejanja PO-765.

  Zaključen: 29. 2. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 24. 3. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za nepremičnino-poslovni prostor št. P02 v izmeri 14,04 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Palmejeva 14 v Ljubljani.

  Zaključen: 3. 4. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o oddaji poslovnega prostora v najem v velikosti 11,70 m2, ki se nahaja v podhodi pod Kržičevo ulico, v Ljubljani.

  Zaključen: 29. 3. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o oddaji poslovnega prostora v najem v velikosti 11,50 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Linhartova 13, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1160/1 in 1163/11, k.o. Bežigrad.

  Zaključen: 22. 3. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za ustanovitev stvarne služnosti za gradnjo javne komunalne infrastrukture in ureditve dovoza na zemljišču s parc. št.: 1021/2, 1619/1, 1633/1, 1021/6 in 1015/8, vse k.o. Slape zaradi izgradnje novega trgovskega centra Hofer ob Chengdujski ulici v Ljubljani.

  Zaključen: 15. 3. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti dostopne poti na zemljiščih parc. št.: 473/1, 471/1, 1080/10, 1080/5 in 1080/12, vse k.o. Brinje I, po katerih poteka dostop do razdelilne transformatorske postaje Bežigrad.

  Zaključen: 12. 4. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št.1232/4 k.o. 1740 Spodnja Šiška v Ljubljani.

  Zaključen: 11. 4. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino-poslovni prostor št. K02 v izmeri 9,67 m2, ki se nahaja v kleti stavbe na naslovu Podhod Ajdovščina 1 v Ljubljani.

  Zaključen: 10. 4. 2012

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc. št. 1738 k.o. Šentvid nad Ljubljano , za potrebe priključitve na komunalno infrastrukturo, ter dostopa.

  Zaključen: 5. 4. 2012

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 24. 4. 2012 , odpiranje prijav: 24. 4. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo paviljona gostinskega vrta - Špica

  Zaključen: 12. 5. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št.: 155/9 in 155/11, obe k.o. Preska, parc. št. 1 k.o. Stožice in parc. št. 655/2, k.o. Nadgorica, zaradi poteka obstoječega plinovoda z oznako L10100, L10140, L10130 in L10000.

  Zaključen: 18. 4. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino –shramba št. 86 v kleti na naslovu Topniška ul. 45 v Ljubljani v izmeri 3,13 m2 – id. znak 2363-7735-105.

  Zaključen: 15. 4. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 3861/3, pot 125 m2, k.o. Volavlje, ki se nahaja v enoti urejanja prostora SO - 2676. Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

  Zaključen: 13. 4. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  poslovni prostor št. K01 v skupni izmeri 75,20 m2, ki se nahaja v kletni etaži v objektu na naslovu Njegoševa 6
  poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 28,64 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Njegoševa 6
  poslovni prostor št. P02 v izmeri 32,52 m2, ki se nahaja v pritličju objekta in kletni prostor v izmeri 18,60 m2, ki se nahaja v kleti objekta na naslovu Njegoševa 6
  nezazidana stavbna zemljišča: parc. št. 627/3, njiva v izmeri 155 m², parc. št. 635/3, njiva v izmeri 25 m², parc. št. 635/4, njiva v izmeri 266 m² vse k.o. 1730-Moste, skupaj 446 m².

  Zaključen: 5. 5. 2012

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 8. 5. 2012

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 17. 5. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet prodaje sta nepremičnini: parc. št. 1796/25 (ID oznaka 2636-1796/25-0) funkcionalni objekt v izmeri 20 m², parc. št. 1763/103 (ID oznaka 2636-1763/103-0) neplodno v izmeri 17 m²,obe k.o. 2636-Bežigrad, skupaj 37 m².

  Zaključen: 5. 5. 2012 , odpiranje prijav: 8. 5. 2012

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe je poslovni prostor z oznako PO2 v skupni izmeri 67,59 m2 z id. znakom 2677-57-5, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe na naslovu Prijateljeva ul. 2 v Ljubljani.

  Zaključen: 15. 5. 2012 , odpiranje prijav: 15. 5. 2012